Praha Jeruzalém

Krátce před svou smrtí napsal na malý kousek papíru jeden z nejprominentnějších izraelských rabínů, Jicchak Kaduri, zjevené jméno Mesiáše s tím, že lístek nesměl být až dosud zveřejněn. Když byl lístek rozbalen, odhalil to, co mnozí vědí již po staletí: Jehošua, nebo Ješua (Ježíš), je Mesiáš.

Rabín popsal Mesiáše pomocí šesti slov s nápovědou, že počáteční písmena tvoří jméno Mesiáše. Tajné poselství praví:

Ohledně zkratky písmen jména Mesiáše, pozdvihne lid a prokáže, že Jeho slovo a zákon jsou platné.
Zde podepisuji v měsíci milosti
Jicchak Kaduri

Výše přeložená věta se skrytým jménem Mesiáše zní v hebrejštině: Jarim Ha’Am Vejokhiakh Šedvaro Vetorato Omdim.

Iniciály jsou hláskami jména Ježíš, Jehošua (znak písmene „V“ v hebrejštině znamená zároveň „U“ a také „O“; znaky jednotlivých hlásek pak mohou být rozlišeny vokalizačními znaménky). Jehošua a Ješua jsou tímtéž jménem odvozeným od kořene slova „záchrana“ či „spása“ a slabika „ho“ v první variantě představuje vložené Boží jméno.

V případě jednoho z nejprominentnějších rabínů Izraele ukazujícího, že jméno Mesiáše je Ježíš, je pochopitelné, že jeho posledním přáním bylo počkat s odhalením toho, co napsal jeden rok od své smrti.

Když se v Kaduriho poselství objevilo jméno Ježíš, ultraortodoxní Židé z jeho semináře Nahalat Jicchak Ješiva v Jeruzalémě namítali, že jejich učitel nezanechal přesné řešení pro rozkódování jména Mesiáše.

Odhalení se v izraelských médiích dostalo nepatrné pozornosti. Pouze hebrejské webové stránky News First Class a Kaduri.net zmínily lístek se jménem Mesiáše s tím, že je autentický. Hebrejský deník Ma’ariv sice o lístku zveřejnil článek, ale označil jej za podvrh.

Židovští čtenáři webových fór reagovali se smíšenými pocity. Mezi komentáři byla i otázka: „Takže to znamená, že rabín Kaduri byl křesťan?“

Israel Today mluvil se dvěma následovníky Kaduriho, kteří připustili, že poselství bylo autentické, ale pro jeho následovníky rovněž matoucí. „Nemáme vůbec žádnou představu o tom, jak se k tomuto jménu Mesiáše dostal,“ řekl jeden z nich.

Jiní zcela odmítají autentičnost zprávy. Kaduriho syn, rabín David Kaduri, řekl, že zdravotní stav jeho otce v době napsání poselství (září 2005)  nedovoloval, aby to napsal.

Kaduriho portrét Mesiáše
Několik měsíců předtím, než Kaduri zemřel ve věku 108 let, překvapil své stoupence, když jim řekl, že se setkal s Mesiášem. Kaduri vyslovil poselství na Jom Kippur, Den smíření, v němž učil, jak Mesiáše rozpoznat. Také zmínil, že se v Izraeli zjeví po smrt Ariela Šarona. (Tento bývalý premiér je stále v kómatu po mozkové mrtvici, kterou utrpěl před 16 měsíci.)

Další rabíni předpovídají totéž – včetně rabína Chaima Kohena, kabalisty Nira Ben Arciho a manželky rabína Chaima Kneiveskzyho.

Vnuk rabína Kaduriho, rabín Josef Kaduri, řekl, že jeho děd ke konci života mnohokrát mluvil o příchodu Mesiáše a o záchraně skrze Mesiáše.

Jeho duchovní portrét Mesiáše připomínající novozákonní popisy byl zveřejněn na webových stránkách Kaduri.net a  News First Class:

„Pro mnoho dobrých lidí ve společnosti je obtížné porozumět osobě Mesiáše. Pro mnohé v národě je těžké přijmout vůdcovství a řád Mesiáše z masa a krve. Jako vůdce nebude zastávat žádný úřad, ale bude mezi lidmi a bude ke komunikaci využívat média. Jeho vláda bude čistá a bez nějakého osobní nebo politické touhy. Během jeho panování bude vládnout pouze spravedlnost a pravda.“

„Budou hned všichni věřit v Mesiáše? Ne, na počátku budou někteří z nás věřit a jiní ne. Následovat Mesiáše bude snadnější pro nenáboženské lidi než pro ortodoxní lidi.“

„Zjevení Mesiáše bude naplňováno ve dvou fázích: nejprve aktivně potvrdí svou pozici Mesiáše aniž by se dal poznat, že je Mesiáš. Poté se zjeví některým Židům, nikoli nutně moudrým učitelům Tóry. Mohou to být dokonce prostí lidé. Teprve poté se zjeví celému národu. Lidé se budou divit a říkat: ‚Cože, tohle je Mesiáš?‘ Mnozí znali jeho jméno, ale nevěřili, že on je tím Mesiášem.

Sbohem cadikovi
Rabín Jicchak Kaduri byl znám pro svou fotografickou paměť a memorování Bible, Talmudu, Raši a dalších židovských textů. Znal židovské mudrce a osobnosti minulého století a rabíny, kteří žili ve Svaté zemí a zachovali si živou víru předtím, než vznikl Stát Izrael.

Kaduri byl velmi ctěn nejen pro svůj věk 108 let. Byl charismatický a moudrý a hlavní rabíni k němu vzhlíželi jako k cadikovi – spravedlivému muži či svatému. Dával rady a požehnání každému, kdo jej o ně požádal. Tisíce jej navštívili s žádostí o přímluvu nebo uzdravení. Jeho následovníci hovoří o mnoha zázracích a jeho žáci říkají, že předpověděl mnoho pohrom.

Když zemřel, k jeho pohřebnímu procesí se v ulicích Jeruzaléma připojilo více než 200.000 lidí, aby mu vzdali čest na cestě k jeho poslednímu odpočinku.

„Až Mesiáš přijde, zachrání Jeruzalém před cizími náboženstvími, které chtějí vládnout tomuto městu,“ řekl jednou Kaduri. Neuspějí, protože budou bojovat navzájem mezi sebou.

Reakce následovníků rabína Kaduriho
Rabín David Kaduri, 80-letý syn zesnulého rabína Jicchaka Kaduriho, v rozhovoru pro Israel Today popřel, že by jeho otec krátce před svou smrtí zanechal vzkaz se jménem Ješua. „Toto není jeho rukopis,“ řekl, když mu reportéři ukázali kopii poselství.

Při setkání v ješivě Nahalat Jicchak v Jeruzalémě byly reportérům předloženy knihy s rukopisem zestárlého Kaduriho ve snaze prokázat, že poselství o Mesiáši není pravé.

Když reportéři rabínu Kadurimu řekli, že oficiální stránky jeho otce (www.kaduri.net) zmiňují lístek se jménem Mesiáše, byl šokován. „Ó ne! To je rouhání. Lidé by mohli pochopit, že můj otec ukázal na něj (tj. na Mesiáše křesťanů).“

David Kaduri nicméně potvrdil, že v posledním roce života mluvil a snil jeho otec téměř výhradně o Mesiáši a jeho příchodu. „Můj otec se setkal s Mesiášem ve vidění a řekl nám, že brzy přijde.“

Israel Today získal přístup k rabínovu rukopisům napsaným jeho rukou pro výhradní použití jeho studenty. Nejvíce zarážející byly kříži podobné symboly nakreslené po stránkách. V židovské tradici se kříže nepoužívají. Ve skutečnosti je odrazováno i od používání od znaménka plus, protože by mohlo být zaměněno za kříž.

Zde však kříže byly napsány rabínovou vlastní rukou. Když se reportéři zeptali, co tyto symboly  znamenají, rabín David Kaduri řekl, že jde o znamení anděla. Po dotazu ohledně jejich významu odpověděl, že neví. Rabín David Kaduri pokračoval vysvětlením, že pouze jeho otec měl duchovní vztah s Bohem a setkal se ve svých snech s Mesiášem.

Ortodoxní Židé sdružení kolem ješivy Nahalat Jicchak prohlásili, že případ tajného poselství rabína Kaduriho nemělo být nikdy zveřejněno a že poškodilo pověst uctívaného mudrce.

23.06.2007 00:00 518

Klíčová slova