Praha Jeruzalém

[IMG R 11213]V Jeruzalémě zemřela ve věku 99 let ortodoxní Židovka, která po sobě zanechala přibližně 1400 potomků. V životě Ráchel Kriševské se naplnilo Boží přikázání plodnosti a množení (1. kniha Mojžíšova, verš 28: A Bůh jim požehnal. Bůh jim řekl: „Ploďte a množte se, naplňte zem, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem i nad každým živočichem lezoucím po zemi.“) v takové míře, že ještě za svého života mohla spatřit svých 1400 potomků.

Kriševska se v 19 letech provdala za svého bratrance Jichaka, s nímž zplodila sedm synů a čtyři dcery, ti po vzoru svých rodičů majících kladný postoj k potomkům přivedli na svět celkem 150 vlastních dětí, které zase zplodily 1000 dětí.

Vzhledem k velikosti rodiny ani nikdo přesně nezná celkový počet potomků Ráchel Kriševské, nicméně příbuzní říkají, že je všechny znala. Rodina její skon přijala s lítostí a vzpomíná na ni jako na bohabojnou ženu, která otvírala chudým a potřebným své srdce i dveře svého domu.

Mezi ortodoxními Židy jsou zaznamenány další dva případy rozsáhlých rodin jejichž nejstarší členové za svého života zažijí i pra-pra-pravnuky. Jednou z nich je i rodina rabína Jodefa Šaloma Eljašiva, vůdce litevské větve ortodoxního judaismu.

17.09.2009 00:00 7