Praha Jeruzalém

Od roku 1948 do roku 1967 bylo Jordánsko Palestinou – a to bez jakéhokoli „jestli“, „a“ nebo „ale“…

Autor: Ted Belman 15.5.22 17:20

Ano, Jordánsko je Palestina.

Arabská propagandistická mašinérie podporovaná OSN, EU, USA a hlavním mediálním proudem, což jsou téměř všichni, by vás přesvědčila o opaku.

Požadují, aby palestinským Arabům žijícím v Judeji a Samaří a Gaze byla přiznána státnost na všech územích, která nebyla kontrolována Izraelem v době, kdy byly v roce 1949 dohodnuty linie příměří. To se označuje jako dvoustátní řešení. Toto řešení je jádrem arabské mírové iniciativy, která byla dohodnuta v roce 2002 na summitu v Bejrútu a která stanovila, že

„a) Úplné stažení z okupovaných arabských území, včetně syrských Golanských výšin, až k linii ze 4. června 1967 a z území, která jsou stále okupována v jižním Libanonu;

(b) Dosažení spravedlivého řešení problému palestinských uprchlíků, které bude dohodnuto v souladu s rezolucí Valného shromáždění OSN č. 194.

(c) Přijmout zřízení nezávislého a svrchovaného palestinského státu na palestinských územích okupovaných od 4. června 1967 na Západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy s východním Jeruzalémem jako jeho hlavním městem.“

Stejně jako většina mírových plánů od té doby byl založen na záměrně chybném výkladu rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 242 z roku 1967. Tato rezoluce nepožadovala, aby se Izrael stáhl ze všech území „okupovaných“ po válce v roce 67, a umožňovala Izraeli zůstat v držení uvedených území, dokud nebude mít „bezpečné a uznané hranice bez hrozeb nebo násilných činů“.

Tato rezoluce rovněž obsahovala tuto preambuli: „Zdůrazňujíc nepřípustnost získávání území válkou a potřebu usilovat o spravedlivý a trvalý mír, v němž může každý stát v oblasti žít v bezpečí…“.

Žádná z těchto zásad nebyla zmíněna v roce 1949, kdy Jordánsko válkou získalo Judsko a Samaří a Egypt válkou získal Gazu. Nikdo je nežádal, aby je vrátily, a stanovená hranice neměla být trvalá. Byla to pouze dohodnutá linie příměří. Válka v roce 67 byla pokračováním izraelské války za nezávislost. I to však Rada bezpečnosti ignorovala.

Je zřejmé, že nepožaduje stažení Izraele ze všech území a vyžaduje bezpečné a uznané hranice – v opačném případě je to v rozporu s touto preambulí.

Nejen to, i když Charta OSN stanoví „nepřípustnost nabytí území válkou“, mezinárodní právo umožňovalo ponechání území nabytého v obranné válce, kterou válka z roku 67 bezpochyby byla.

V této rezoluci není nikde zmíněn palestinský stát.

To však není celý příběh.

Pozemky, o které se jednalo, nebyly cizí půdou, ale vlastní půdou Izraele. Tuto skutečnost Rada bezpečnosti při jejím schvalování zcela ignorovala.

Profesor Eugene Kontorovich je vedoucím oddělení mezinárodního práva Kohelet Policy Forum. Na otázku, „jak lze definovat právní postavení Judeje a Samaří (Západního břehu)?“, odpovídá v článku Izraelská vláda na „Západním břehu“ je podle mezinárodního práva legální .

„Otázka, kterou bychom si měli položit, zní: Jaké byly hranice Izraele v době jeho vzniku? To, co je definuje, jsou hranice v okamžiku vyhlášení nezávislosti. Izrael vznikl, stejně jako většina zemí, po úspěšné válce, kdy mu nikdo nepřišel na pomoc. V mezinárodním právu existuje jasné pravidlo týkající se vzniku nových zemí: hranice země se určují v souladu s hranicemi předchozího politického subjektu v dané oblasti. Co zde tedy bylo dříve? Britský mandát. A jaké byly hranice britského mandátu? Od Středozemního moře po řeku Jordán.“

Izrael tedy podle něj v roce 1967 osvobodil své vlastní území.

Ale ani to příběh nedoplňuje.

Rezoluce ze San Rema přijatá v roce 1920 stanovila;

„Smluvní strany se dohodly, že svěří, s použitím ustanovení článku 22 (Charty ligy národů), správu Palestiny ….. Mandátní správa bude odpovědná za uvedení v život prohlášení, které původně učinila 8. listopadu 1917 britská vláda a které přijaly ostatní spojenecké mocnosti, ve prospěch zřízení národního domova pro židovský národ v Palestině, přičemž se jasně rozumí, že nesmí být učiněno nic, co by mohlo poškodit občanská a náboženská práva stávajících nežidovských komunit v Palestině nebo práva a politické postavení, které mají Židé v kterékoli jiné zemi.“

Rezoluce ze San Rema je předmětem výzkumu odborníka na mezinárodní právo a právníka, doktora Jacquese Gauthiera. Gauthier, který je křesťan, strávil čtvrt století výzkumem a sepsáním 1300stránkové práce, v níž zkoumal zákonná vlastnická práva starověkého a novověkého hlavního města.

Prostřednictvím právního dokumentu San Remo Gauthier vysvětlil. „Židovskému národu bylo přiznáno právo na zřízení domova na základě uznání jeho historických vazeb a důvodů pro obnovení tohoto národního domova,“ uvedl Gauthier.

Mandát Palestina zahrnoval obě strany řeky Jordán a byl schválen v roce 1922 Společností národů. Je třeba poznamenat, že schválený mandát porušoval práva udělená Židům v San Remu, protože omezoval jejich vlast na území na západ od řeky. Veškeré území však bylo spravováno v rámci stejného mandátu.

Mandát obsahoval tento bod odůvodnění. „vzhledem k tomu, že tím (tj. smlouvou ze Sèvres) bylo uznáno historické spojení židovského národa s Palestinou a důvody pro obnovení jeho národního domova v této zemi“.

Po podpisu mandátu měli Židé nárok na stát na všech územích mandátu Palestina ležících západně od řeky Jordán…

ČLÁNEK 5 mandátu zněl.

„Mandát je odpovědný za to, že žádné území Palestiny nebude postoupeno nebo pronajato vládě žádné cizí mocnosti nebo jakýmkoli způsobem předáno pod její kontrolu.“

Přesto se Velká Británie v roce 1937 pokusila rozdělit území mezi Araby a Židy, jak bylo stanoveno ve zprávě Peelovy komise, čímž porušila práva Židů vyplývající z mandátu.

V roce 1945 vznikla namísto a místo Společnosti národů Organizace spojených národů. Článek 80 stanovil :

„… nic v této kapitole nesmí být vykládáno tak, že by samo o sobě jakýmkoli způsobem měnilo práva jakýchkoli států nebo národů nebo podmínky stávajících mezinárodních dokumentů, jejichž stranami mohou být členové Organizace spojených národů“.

Tím byla práva Židů zachována. Jordánská varianta se snaží tato práva zachovat.

Nicméně Británie přiměla Valné shromáždění, aby v roce 1947 schválilo plán rozdělení, čímž tato práva opět porušilo.

Jordánsko vyhlásilo nezávislost v roce 1946 a Izrael v roce 1948.

Válka za nezávislost (1948-1949) skončila dohodou o příměří a linie příměří se staly faktickými hranicemi Izraele. Jordánsko tak získalo Judsko a Samaří a východní část Jeruzaléma včetně Starého města.

Jordánsko anektovalo tato území v roce 1950 a nazvalo je „Západním břehem Jordánského hášimovského království“.

V článku How Arab Rulers Undermined a Palestinian State (Jak arabští vládci podkopali palestinský stát), který nedávno zveřejnil časopis Middle East Quarterly, autoři napsali:

„Jordánsko vládlo více Palestincům než kterýkoli jiný arabský stát, zejména během okupace Západního břehu Jordánu v letech 1948-1967. V těchto letech se království stalo domovem pro přibližně 368 000 Palestinců, kteří uprchli před arabsko-izraelskou válkou v roce 1948 a vláda ve snaze vytvořit širší jordánskou národní identitu systematicky vymazávala všechny stopy po odlišné palestinské identitě.

„O deset let později Abdulláhův vnuk a nástupce král Husajn vyhlásil rozhodný nesouhlas s myšlenkou samostatné „palestinské entity“ a v lednu 1960 svolal konferenci loajálních Hášimovců, aby odsoudili „opovrženíhodnou novinku“, kterou bylo vytvoření palestinské entity.

Lze tedy říci, že v tomto období, od roku 1948 do roku 1967, bylo Jordánsko Palestinou, bez jakýchkoli „kdyby“, „a“ nebo „ale“.

 

Jordánsko je stále Palestinou, pouze s řekou Jordán jako západní hranicí a většina obyvatel Jordánska jsou palestinští Arabové.

Aby se to stalo skutečností, musí být palestinským Arabům umožněno převzít kontrolu nad svou zemí.

Ted Belman je právník ve výslužbě a redaktor časopisu Israpundit. V roce 2009 uskutečnil aliju a nyní žije v Jeruzalémě.

16.05.2022 06:02 Daniel Žingor319Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News

Klíčová slova