Praha Jeruzalém

Brána milosrdenství, známá také jako Šušan nebo Východní brána, je místem, kudy Mesiáš vstoupí do Jeruzaléma a vykoupí Izrael.

Autor: Nosson Shulman, licencovaný průvodce, 28. července 2022

„Buď nesmírně šťastná, siónská dcero, křič, jeruzalémská dcero. Hle! Tvůj král (Mesiáš) k tobě přijde. Je spravedlivý a vítězný. Pokorný a jede na oslu a hříběti, potomku (jednoho z) oslů (Zachariáš 9,9)“.

„Dáš ho kohenovi Eleazarovi a on ho vyvede za tábor (východní branou) a zabije ho v jeho přítomnosti (Numeri 19,3)“.

„Kozel tak ponese na sobě všechny jejich hříchy do propasti a on toho kozla pošle (východní branou) na poušť (Leviticus 16:22)“

Dnes prozkoumáme jedno z nejvýznamnějších (i když málo navštěvovaných) míst v zemi, Bránu milosrdenství, která je nyní zapečetěná, ale vede na vrchol Chrámové hory.

Toto místo je tak důležité nejen kvůli své historii, ale také kvůli své budoucnosti! Je to proto, že (podle židovské tradice) právě sem vstoupí Mašiach (Mesiáš), aby vykoupil Izrael.

Brána se nachází na východní zdi jeruzalémského Starého města, která je zdaleka nejstarší zdí. Zatímco většina současných zdí obklopujících Staré město pochází z 16. století od Osmanů, viditelné spodní části zdi jsou z doby Hasmonejců (asi 100 let př. n. l.) a horní části z doby Heroda (asi 20 let př. n. l.).

V době krále Šalamouna (který postavil První chrám) existovala Východní brána, která vedla na Chrámovou horu. Předpokládá se, že se nacházela v blízkosti současné brány, ačkoli ji Babylóňané zničili v roce 422 př. n. l. (někteří historici uvádějí rok 586 př. n. l.) spolu se svatým Chrámem. V roce 371 př. n. l. se Židé opět vrátili do Izraele a Chrám znovu postavili.

V roce 355 př. n. l. po vlně židovského přistěhovalectví zpět do Izraele Nehemiáš obnovil jeruzalémské hradby. To zahrnovalo i výstavbu Šušanské (Východní) brány, pojmenované podle hlavního města Persie, říše, která v té době vládla Izraeli. Na Východní bráně byl dokonce vyobrazen Šušan. Podle židovských pramenů to nařídila Persie, aby si lidé pamatovali, že žijí pod perskou nadvládou a nebouřili se.

Brána vedla přímo na Chrámovou horu a skrze ni vedl velekněz červenou jalovici, mimořádně vzácnou krávu, na Olivovou horu.

Vzhledem ke specifikaci Tóry, co je to červená kráva, jich v historii existovalo pouze devět a v Mesiášových dnech se má vyskytovat desátá. Červená jalovice byla poražena a její zbytky spáleny. Popel ze zvířete se pak smíchal se speciální vodou a pokropil se jím někdo, kdo byl nečistý (například se nacházel v blízkosti mrtvoly), aby se očistil.

Jednalo se o nesmírně důležitou proceduru, jinak by každý, kdo někdy byl na hřbitově (nebo byl na místě, kde někdo zemřel, když tam byl), nemohl vstoupit do Chrámu, dokud by nebyl očištěn (více o červené jalovici viz Numeri 19).

Touto branou také na Jom kipur (nejsvětější den v roce s výjimkou šabatu) vypouštěl velekněz kozla, který měl na sobě los s nápisem „Azazelovi“. Kozel měl být přiveden na Azazel, horu v Judské poušti, a zabit. Jednalo se o velmi důležité přikázání a zásadní aspekt při smírčí bohoslužbě na Jom kipur (viz 16. kapitola knihy Leviticus).

Chrám byl zničen Římany v roce 70 n. l. V 7. století (někteří tvrdí, že na konci Byzantské říše, jiní, že na počátku islámského období) byla na troskách Šúšanské brány postavena nová brána (Brána milosrdenství).

Podle židovské tradice vstoupí Mašiach do města Bránou milosrdenství a obnoví Chrám.

V roce 1541 osmanští Turci, kteří právě dokončili stavbu (současných) městských hradeb Jeruzaléma, bránu zapečetili, aby zabránili Mesiáši vstoupit a vykoupit Izrael. (Skutečnost, že do toho investovali tolik prostředků, jasně naznačuje, že také věřili v příchod Mesiáše).

Dokonce zde byl umístěn muslimský hřbitov, aby zabránili proroku Eliášovi, kohenovi (knězi), zvěstovat příchod Mesiáše (podle zákona Tóry nesmí kněz vstoupit na hřbitov). Ironií osudu je, že bez vědomí tehdejší turecké vlády může kněz vstoupit na nežidovský hřbitov, takže tento hřbitov ničemu nebrání!

Při vaší příští cestě do Izraele může pohled na Bránu milosrdenství rozhodně umocnit vaše zážitky z cesty. Kéž by byl svatý Chrám v našich dnech urychleně obnoven!

29.07.2022 05:32 Daniel Žingor293Zdroj: United with Israel