Praha Jeruzalém

Vysvětlení významu modlitby na Chrámové hoře na Tiša b’Av – a proč byla letos ještě kontroverznější.

Autor: Nicole Jansezianová, 8. srpna 2022

Na svátek Tiša b’Av vystupují Židé na Chrámovou horu v Jeruzalémě více než v kterýkoli jiný den v roce, aby oplakali zničení Chrámu na místě, kde kdysi stál.

Letos připadl Tiša b’av – devátý den měsíce av podle židovského kalendáře – na období střetů mezi Izraelem a palestinským Islámským džihádem (PIJ) v pásmu Gazy, kdy bylo od pátku do neděle vypáleno více než 1 000 raket na židovský stát a izraelské letectvo zasáhlo cíle PIJ v Gaze.

Přesto se v neděli seřadilo více než 2 200 Židů, kteří chtěli vystoupit na Chrámovou horu. A ne jen tak ledajakých Židů. Mezi těmi, kteří se ten den vydali na Chrámovou horu navzdory hrozbám dalších útoků ze strany PIJ i Hamásu, byl i zapálený poslanec Knesetu Itamar Ben Gvir a další aktivisté, například Jehuda Glick.

CO JE TIŠA B’AV?

Měsíc av v židovském kalendáři připadá vždy na letní měsíce červenec nebo srpen podle gregoriánského kalendáře. Datum tiša b’av – což znamená devátý den měsíce av – je spojeno s tragickými událostmi v židovské historii, z nichž nejznámější je zničení prvního i druhého chrámu.

Receptivní vzorec katastrof, k nimž dochází v průběhu staletí ve stejném období, je brán vážně, zejména zde v Izraeli. Židé slaví tento den smutkem a 25hodinovým půstem bez jídla a vody. V Izraeli je zavřeno mnoho zábavních podniků a někteří Židé se v tomto období vyhýbají cestování letadlem.

Mezi další tragédie, které připadly na toto datum nebo v jeho okolí, patří masakr Židů za vlády Šimona Bar Kochby v roce 135 n. l., pogromy během první křížové výpravy (1096-1099) a ničení židovských obcí podél Rýna počínaje 15. srpnem 1096, vyhnání Židů z Anglie 18. července 1290, z Francie 22. července 1306 a ze Španělska 31. července 1492.

„Konečné řešení“ bylo schváleno 2. srpna 1941. Bombový útok na centrum židovské komunity v Buenos Aires, při kterém zahynulo 85 osob, se odehrál 18. července 1994 – 10. av. A v roce 2005 došlo v této době také k odpoutání od Gazy, kdy izraelská vláda vyhnala Židy žijící v pásmu Gazy – mnohé násilím – a přestěhovala je do dočasných domovů v Izraeli.

Někteří se domnívají, že Tiša b’Av bylo také datem, kdy deset zvědů oznámilo Mojžíšovi, že se jim nepodařilo dobýt zaslíbenou zemi, což bylo v rozporu se zprávou Káleba a Jozua, čímž se v tomto období spustila řada tragédií.

Kromě půstu Židé četli Knihu nářků. Jeden rabínský učenec poznamenal, že kniha se řídí abecedním pořadím, dokud nedojde k písmenu ajin (což hebrejsky znamená oko). Místo písmene ajin nastupuje písmeno peh (což znamená ústa), které naznačuje „mluvení před viděním“ – čin, který vede k bezdůvodné nenávisti, a tedy k antisemitským činům v průběhu dějin.

NADĚJE NA VYKOUPENÍ

Tento každoroční smuteční obřad a další specifické posty zmíněné v Bibli však mají přinést slíbené vykoupení.

„Toto říká Všemohoucí Hospodin: ‚Půsty čtvrtého, pátého, sedmého a desátého měsíce se stanou pro Judu radostnými a veselými příležitostmi a šťastnými svátky. Proto milujte pravdu a pokoj.“ Zachariáš 8,19

Datum 9. av označuje konec „úžin“, třítýdenního období, které začíná postem – postem 17. tammuzu – a je vyhrazeno k pokání a prosbě o odpuštění, podobně jako to učinil Daniel za hříchy svých předků, „v modlitbě a prosbě, v postu, v žíni a popelu“. (Daniel 9,3-19).

Na letošní Tiša b’Av někteří chodili bosí, neoholení a zpívali smuteční písně. Ironií osudu je jiní Židé, kteří se řídí rabínskými předpisy, jež zakazují chodit po svaté půdě komukoli kromě velekněží, nabádali, aby tam nechodili.

Mezi těmi, kdo vystoupili na Chrámovou horu, byli Ben Gvir, konzervativní židovsko-americký komentátor Ben Shapiro z The Daily Wire a samozřejmě Glick – rabín, bývalý poslanec Knesetu a aktivista za Chrámovou horu, který toho dne vedl na horu skupinu křesťanů.

Chrámová hora je sice přístupná komukoli, ale modlit se na ní mohou pouze muslimové, a to po celou dobu. Nemuslimové mohou vstoupit pouze ve stanovenou dobu, což je jablko sváru, které vede k častým násilným výbuchům v Jeruzalémě.

Otázkou letos je, zda modlitebníci vystoupili jako akt prosby a povinnosti, nebo zda tak někteří učinili jako akt politického vzdoru.

Alespoň však nedělní výstup skončil bez odvetných akcí ze strany PIJ nebo Hamásu a bez střetů s policií.

A doufejme, že představoval další krok k vykoupení, jak předpověděl Zachariáš, v tomto časovém období.

09.08.2022 05:43 Daniel Žingor124Zdroj: All Israel news

Klíčová slova