Praha Jeruzalém

Hebron je jedním z míst v Izraeli, které pro mě má nejhlubší význam.

Autor: Nosson Shulman, licencovaný průvodce, 29. září 2022

„Oni… vyzvídali zemi… a dorazili do Hebronu, kde (žili)… potomci obra… Oni (zvědové) se vrátili po vyzvídání země (Izraele) na konci 40 dní… Oni… řekli… lid, který v zemi sídlí, je mocný, města mají mohutné a velké hradby.“ Numeri 13, 21-28

Turisté se mě často ptají, kde je mé nejoblíbenější místo v Izraeli, kde dělám průvodce. Jako licencovaný průvodce, jehož srdce je spjato s celou zemí, je těžké vybrat oblíbené, protože miluji všechno! Jsou však dvě místa, která pro mě mají nejhlubší význam: Tzfat a Hebron, kde budeme dnes provádět.

Ačkoli jsou o něco navštěvovanější než některá místa, o kterých jsem psal, většina skupin sem stále nejezdí. Ty, které sem zavítají, obvykle navštíví pouze Jeskyni patriarchů. Dnes se vydáme mimo vyšlapané cesty a navštívíme biblický Hebron, jedno z nejstarších a nejposvátnějších měst na světě!

Hebron a patriarchové

Hebron je v (hebrejské) Bibli zmíněn 87krát. Když Abraham vstoupil do Izraele, usadil se na Mamreově planině, která se nachází v Hebronu. Na tomto svatém místě postavil oltář Bohu a šířil monoteismus – Genesis 13.

Ve věku 99 let dostal Abraham od Boha příkaz, aby se obřezal. Díky tomuto činu byla zpečetěna věčná smlouva mezi B-hem, Abrahamem a jeho potomky (kde se stali „vyvolenými“). Bůh mu také slíbil syna Izáka.

O tři dny později se Abrahamovi, který stále trpěl bolestmi po zákroku, zjevili tři andělé. Podle židovských pramenů Bůh chtěl, aby si Abraham odpočinul. Věděl, že Abraham cítí silnou povinnost být k lidem laskavý, a nechtěl, aby se Abraham musel během zotavování namáhat. Proto Bůh způsobil, že toho dne bylo extrémní horko (viz Genesis 18,1), aby se lidé netoulali kolem a „neobtěžovali“ Abrahama.

Abrahamovi však nemožnost prokazovat druhým laskavost způsobovala větší bolest než jeho fyzické neduhy! Bůh tedy poslal tři „muže“, kteří, aniž by to Abraham věděl, byli ve skutečnosti andělé.

Abraham a Sára, Izák a Rivka (Rebeka) a Jákob a Lea prožili většinu svého života v Hebronu a všichni jsou tam pohřbeni v jeskyni Machpela. (Jákobova druhá žena Ráchel byla pohřbena zvlášť. Její hrob mezi Jeruzalémem a Betlémem je známým svatým místem.)

Hebron a špehové

Po vyjití z Egypta měly děti Izraele během krátké doby vstoupit do Izraele. Když byly připraveny ke vstupu, Mojžíš vyslal 12 zvědů, aby prozkoumali zemi a dozvěděli se o obyvatelích, které budou muset porazit. Navštívili Hebron, kde byli svědky hrozivých obrů (pozůstatků Nefilim) a hrozivých městských hradeb, které je chránily.

Po 40 dnech se zvědové vrátili do izraelského tábora. Deset zvědů přesvědčovalo lid, že země je nedobytná, zatímco dva z nich (Jozue a Káleb) měli víru v Boha a říkali: „Země je velmi, velmi dobrá! Jestliže Bůh po nás touží, přivede nás do této země a dá nám ji“ – Numeri 14,7-8.

Lid však propadl panice a hlasitě plakal. Jako trest za nedostatek víry, který se očekával na jejich vysoké duchovní úrovni, bylo Izraelcům určeno strávit 40 let na poušti, kde tato generace nakonec vymřela a do země mohly vstoupit pouze jejich děti (každý, komu bylo 19 let nebo méně).

Podle židovských pramenů se toto nařízení netýkalo žen ani kmene Lévi (včetně jeho mužů), kteří skutečně vstoupili do země o 40 let později (nezúčastnili se „vzpoury“). Odměnou za to, že se vyslovil pro okamžitý vstup do země, se Jozue později stal tím, kdo vedl Židy do Svaté země, zatímco Káleb a jeho potomci získali do vlastnictví Hebron a jeho okolí jako věčné dědictví – Joz 15,13.

V době soudců a monarchie byl Hebron i nadále významným židovským městem (jak z náboženského, tak z administrativního hlediska). Během prvních sedmi let vlády krále Davida bylo toto svaté město de facto hlavním městem Izraele, dokud nedošlo k významné události, která změnila běh světových dějin.

Pokračování příště.

06.10.2022 06:24 Daniel Žingor130Zdroj: United with Israel