Praha Jeruzalém

16. 02. 2023 20:00 – 18. 02. 2023 12:00

Česká a slovenská pobočka ICEJ vás srdečně zve na druhý ročník křesťanské konference ICEJ Connection, která se bude konat na česko-slovensko-polském pomezí v Českém Těšíně v polovině února 2023.

Je naším přáním, aby se česká, slovenská a polská církev dozvídala z první ruky o velkých věcech, které Bůh dělá ve světě, a zvláště v Izraeli a na Blízkém východě, a aby se také do tohoto díla aktivně zapojila. Navazujeme přitom na první ročník, který se konal na podzim 2021 a setkal se s velkým zájmem věřících.

V posledních letech jsme ve světě svědky pozoruhodného duchovního pohybu. Počet křesťanů v zemích tzv. třetího světa roste závratným tempem, nejrychleji ze všech zemí v Íránu. Současně dochází ke krutému pronásledování křesťanů, které v některých oblastech rozpadajících se států Blízkého východu dosahuje rozměrů genocidy. Uprostřed tohoto chaosu se stále jasněji rýsuje jeden pevný bod: Izrael je nejen stabilní demokracií s vládou práva a prosperující ekonomikou. Je to také země, která dokázala vstřebat miliony imigrantů z celého světa, ubránit se všem vojenským a teroristickým útokům, a přitom ještě proměnit poušť v kvetoucí zahradu. Izraelské vynálezy jsou požehnáním doslova celém světu. A je to jediná země na Blízkém východě, kde křesťanů neubývá.

Obnova Izraele v historické domovině židovského lidu je bezprecedentní událost a v mnoha aspektech doslova odpovídá proroctvím Starého zákona. Stát Izrael není duchovně vykoupen, ale rozumíme tomu, že toto dílo obnovy je Boží iniciativa a že ji Bůh dovede do cíle, tak jak před staletími oznámil prorokům.

Duchovní krajina Izraele se skutečně proměňuje. S tím, jak se těžiště židovské komunity přesouvá z diaspory do země otců, nastává posun ve vnímání smyslu židovství. Židé už nejsou pronásledovanou menšinou, honěnou z jedné země do druhé: mají poprvé po tisíciletích prostor svobodně uvažovat o tom, kým chtějí být. Na rozdíl od mnoha západních zemí je v Izraeli zřetelný pohyb směrem od zdiskreditovaných levicových ideologií k takovému vidění světa, ve kterém je místo pro duchovní hodnoty. Poprvé od doby první církve, která byla tvořena vesměs židovskými věřícími, se v Izraeli i jinde ve světě šíří autentické židokřesťanské projevy víry: židovská identita a víra v Ježíše jako Mesiáše po dvou tisících letech jsou opět slučitelné.

Proč Connection?

Toto cizí slovo má mnoho možných překladů: spojení, propojení, napojení, zapojení atd. Naší motivací je zprostředkovat spojení s Božím dílem v Izraeli a okolí, a také mezi křesťany navzájem, protože téma Izraele má schopnost spojovat. Konference je otevřena křesťanům všech vyznání a denominací.

Spojení má ještě jednu důležitou dimenzi: na konferenci budete mít příležitost poznat židovské a arabské věřící, kteří spolu slouží v jednotě Ducha, dosvědčující slova apoštola Pavla, že Ježíš svým dílem smíření „z těch dvou, z žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka, a tak nastolil pokoj.“ (Ef 2:15) Dílo smíření, které Pán mezi nim koná, je svědectvím o Boží milosti a velkou nadějí pro celý Blízký východ. Uslyšíte o rychlých změnách zejména v nejmladší generaci, kde věřící Židé a Arabové nacházejí cestu k sobě ve společných modlitbách a chválách.

Hlavní hosté přijedou z Izraele: Peter Tsukahira je významný biblický učitel a spoluzakladatel jednoho z nejzajímavějších mesiánských sborů v Izraeli, Kehilat HaCarmel. S ním bude slovem a hlavně chválami sloužit Shilo Ben Hod, jehož už znají ti, kdo se zúčastnili prvního ročníku konference. Spolu s ním přijede arabský hudebník, jehož identitu musíme chránit. Dále vystoupí lékař a vedoucí křesťanské nadace Život a misie z polského Ustroně Henryk Wieja, viceprezident ICEJ a vedoucí české pobočky ICEJ Mojmír Kallus a kazatelé ze Slezska a ze Slovenska.

Jsme přesvědčeni, že obnova Izraele si od nás žádá odpověď. Bůh nechce, abychom pouze přihlíželi, nýbrž očekává, že se budeme tohoto díla aktivně účastnit. Modlitbou, účastí v projektech i aktivním postojem na podporu židovského lidu a proti antisemitismu. Na konferenci se dozvíte o možnostech, jak se můžete prakticky zapojit.

Registrace zde.

ICEJ

02.12.2022 20:00 Daniel Žingor142Zdroj: Redakce Israel.cz

Klíčová slova