Praha Jeruzalém

Židovský stát v Judeji a Samaří zdaleka nečelí „demografické časované bombě“, ale těší se silnému demografickému protivětru, kterému ještě napomáhá imigrace.

Autor: Yoram Ettinger, JNS, 22. března 2023

V roce 2023 je Izrael jedinou západní demokracií s relativně vysokou porodností.

Prosperující demografie země zajišťuje posílení národní bezpečnosti (větší počet rekrutů), rostoucí ekonomiku a sebevědomější zahraniční politiku.

Na rozdíl od prognóz demografického establishmentu z konce 19. století a ze 40. let 20. století je izraelská židovská porodnost vyšší než porodnost všech muslimských zemí kromě Iráku a subsaharských muslimských zemí.

Na základě nejnovějších údajů je židovská míra porodnosti 3,13 narozených dětí na jednu ženu vyšší než arabská míra porodnosti 2,85 (od roku 2016) a arabsko-muslimská míra porodnosti 3,01 (od roku 2020).

Westernizace arabské demografie je výsledkem probíhající urbanizace a modernizace, kdy se zvyšuje počet žen, které se hlásí k vyššímu vzdělání, a zvyšuje se používání antikoncepce.

Židovský stát zdaleka nečelí „demografické časované bombě“ v Judeji a Samaří, ale těší se silnému demografickému protivětru, kterému napomáhá imigrace.

Demografický a politický establishment však vytrvale opakuje oficiální palestinské údaje bez auditu a ignoruje stoprocentní umělou inflaci těchto počtů obyvatel. Tato inflace je dosahována zahrnutím zahraničních obyvatel, dvojím započítáním jeruzalémských Arabů a izraelských Arabů, kteří uzavřeli manželství s Araby z Judska a Samaří, nadsazenou porodností a sníženou úmrtností.

V roce 2023 bude Izrael čelit potenciální vlně alija (židovské imigrace) zahrnující přibližně 500 000 přistěhovalců z Ukrajiny, Ruska, dalších bývalých sovětských republik, Francie, Velké Británie, Německa, Argentiny, Spojených států atd., což vyžaduje, aby Izrael přistupoval k aktivní imigrační politice jako k nejvyšší národní prioritě.

Židovská demografická dynamika

– Počet narozených izraelských Židů v roce 2022 (137 566) byl o 71 % vyšší než v roce 1995 (80 400), zatímco počet narozených izraelských Arabů v roce 2022 (43 417) byl o 19 % vyšší než v roce 1995 (36 500), jak uvádí měsíční bulletin izraelského Ústředního statistického úřadu (ICBS) z února 2023.

– V roce 2022 tvořily židovské porody (137 566) 76 % všech porodů (180 983), zatímco v roce 1995 to bylo 69 %.

– Míra plodnosti (počet porodů na jednu ženu) izraelských sekulárních židovských žen má v posledních 25 letech rostoucí trend.

– Izraelské židovské ženy – které jsou v účasti na trhu práce na druhém místě za Islandem – jsou jedinečné v tom, že u nich existuje přímá úměra mezi rostoucí porodností na jedné straně a růstem urbanizace, vzdělání, příjmů, integrace na trhu práce a svatebního věku na straně druhé.

– V roce 1969 byla v Izraeli arabská porodnost o šest porodů vyšší než židovská. V roce 2015 byly obě míry plodnosti na úrovni 3,13 porodů na ženu, což odráží dramatickou westernizaci arabské demografie, vyvolanou posílením sociálního statusu žen, vyšším věkem pro svatbu (24 let), rozšířenou účastí na trhu práce a kratším reprodukčním obdobím (25-45 let namísto 16-55 let). Podle izraelského měsíčního statistického bulletinu činila v roce 2021 židovská míra plodnosti 3,13 (a 3,27 s židovským otcem narozeným v Izraeli), zatímco celková arabská míra plodnosti byla 2,85 a muslimská míra plodnosti 3 (arabská míra plodnosti v Judeji a Samaří 3,02). Průměrná míra plodnosti v zemích OECD je 1,61 porodu na ženu.

– Jedinečný nárůst židovské porodnosti v Izraeli se přičítá optimismu, vlastenectví, vazbě na židovské kořeny, komunitní solidaritě, mentalitě pohraničí a klesajícímu počtu potratů (34 % od roku 1990).

– V roce 2022 zemřelo 45 271 izraelských Židů oproti 31 575 v roce 1996, což představuje 43% nárůst, zatímco počet obyvatel se za stejné období téměř zdvojnásobil. To odráží omlazování společnosti. V roce 2022 zemřelo 6 314 izraelských Arabů oproti 3 089 v roce 1996, což představuje 104% nárůst, který odráží stárnutí společnosti.

– V roce 2021 činila střední délka života izraelských mužů 80,5 let a izraelských žen 84,6 let. Izraelská arabská střední délka života je sice nižší (78 let na muže a 82 let na ženy), ale vyšší než střední délka života v USA (muži 73,2 let, ženy 79,1 let). Střední délka života Arabů v Judeji a Samaří je 74 let u mužů a 78 let u žen.

– V roce 2022 činil počet úmrtí izraelských Židů 33 % židovských narozených, zatímco v roce 1995 to bylo 40 % – příznak omlazování společnosti. V roce 2022 bude počet úmrtí izraelských Arabů činit 14,5 % narozených Arabů, zatímco v roce 1995 to bylo 8 % – příznak stárnutí společnosti.

– Od roku 1995 demografický trend rozšířil mladší segment izraelské židovské populace, což poskytuje pevný základ pro posílení demografie a ekonomiky.

– Pozitivní židovský demografický trend je dále podporován čistou imigrací Izraele, která spočívá v každoroční aliji (židovské imigraci) posílené klesající emigrací: ze 14 200 čistých emigrantů v roce 1990 na 10 800 v roce 2020 (při zdvojnásobení počtu obyvatel), což je více než 7 000 průměrných ročních čistých emigrantů v posledních letech. (Čísla pro rok 2020 mohou odrážet dopad COVID-19 na leteckou dopravu).

Westernizace arabské demografie

– Dramatický pokles porodnosti z devíti porodů na ženu v 60. letech 20. století na 3,02 porodu v roce 2022 dokumentuje CIA World Factbook, který obecně odráží oficiální palestinská čísla. Tento trend odráží westernizaci arabské demografie v Judeji a Samaří, která byla urychlena rozsáhlou urbanizací (ze 70 % venkovského obyvatelstva v roce 1967 na 77 % městského obyvatelstva v roce 2022), jakož i zvyšujícím se věkem žen pro vstup do manželství (z 15 na 24 let), značným používáním antikoncepce (70 % arabských žen v Judeji a Samaří) a zkracováním reprodukčního okna (z 16-55 let na 24-45 let).

– Průměrný věk Arabů v Judeji a Samaří je 22 let, zatímco v roce 2005 jim bylo 18 let.

– Westernizace míry porodnosti je charakteristická pro všechny muslimské země kromě těch v subsaharském regionu: V roce 2005 se v těchto zemích narodilo na jednu ženu 2,9 dítěte, v Jordánsku (které je velmi podobné Arabům z Judska a Samaří)-2,9 dítěte, v Íránu-1,9 dítěte, v Saúdské Arábii-1,9 dítěte, v Maroku-2,27 dítěte, v Iráku-3,17 dítěte, v Egyptě-2,76 dítěte, v Jemenu-2,91 dítěte, ve Spojených arabských emirátech-1,65 dítěte atd.

– Počet zemřelých Arabů v Judeji a Samaří je systematicky podhodnocován (z politických a finančních důvodů), jak dokládají různé studie z doby britského mandátu. Například nedávné sčítání palestinského obyvatelstva zahrnovalo i Araby narozené v roce 1845.

Uměle nafouknuté počty Palestinců

– Demografický a politický establishment Izraele a Západu upouští od kontroly oficiálních palestinských údajů, a proto neuvádí následující údaje:

– Do sčítání palestinského obyvatelstva je zahrnuto přibližně 500 000 obyvatel žijících v zahraničí, kteří jsou již déle než rok pryč. Mezinárodně uznávané postupy však stanovují pouze faktické sčítání. Podle vedoucího palestinského ústředního statistického úřadu navíc tento počet v roce 1997 po prvním palestinském sčítání činil 325 000 osob. V roce 2005 se zvýšil na 400 000, jak doložila Palestinská volební komise. Toto číslo denně roste kvůli narozením v zahraničí.

– Přibližně 375 000 Arabů z východního Jeruzaléma, kteří vlastní izraelské průkazy totožnosti, je sčítáno dvakrát. Jsou zahrnuti do izraelského i palestinského sčítání lidu.

– Více než 150 000 Arabů z Gazy a (většinou) Judska a Samaří, kteří uzavřeli sňatek s izraelskými Araby a obdrželi izraelské průkazy totožnosti, je rovněž započítáváno dvakrát.

– Ze sčítání lidu Palestinské autonomie není vyloučeno přibližně 390 000 arabských emigrantů z Judska a Samaří. Sčítání lidu ignoruje roční čistou emigraci Arabů (většinou mladých) z Judska a Samaří (v posledních letech přibližně 17 000 ročně). Čistá emigrace je systémovým rysem této oblasti od jordánské okupace v roce 1950, ne-li déle. Například v roce 2022 jich bylo 12 580, v roce 2021 28 000, v roce 2019 26 357, v roce 2017 15 173 a v roce 2015 16 393, jak dokládá Izraelský úřad pro přistěhovalectví a obyvatelstvo, který zaznamenává všechny židovské a arabské odchody a příchody přes izraelské pozemní, letecké a námořní mezinárodní přechody.

– Umělou inflaci počtu narozených Palestinců o 32 % zdokumentovala Světová banka (str. 8, bod 6) v auditu z roku 2006. Zatímco Palestinská autonomie tvrdila, že počet narozených dětí vzrostl o 8 %, Světová banka zjistila 24% pokles.

Zatímco oficiální počet palestinských obyvatel v Judeji a Samaří činí 3 miliony, po zohlednění výše uvedených faktorů je výsledný počet méně než poloviční: 1,4 milionu.

Závěr

Spojené státy by měly pociťovat velké uspokojení z demografické životaschopnosti Izraele a z ní plynoucího posíleného postoje odstrašení, který je pro Spojené státy hlavní silou a dolarovým multiplikátorem na Blízkém východě i mimo něj.

V roce 1897 tvořila židovská menšina na společném území Izraele, Judska a Samaří před rokem 1967 9 %, v roce 1947 se rozšířila na 39 %. V roce 2023 je zde 69% židovská většina (7,5 milionu Židů, 2 miliony izraelských Arabů a 1,4 milionu Arabů v Judeji a Samaří), přičemž trend výrazně podporuje růst židovské populace.

Na rozdíl od tradičních představ neexistuje žádná arabská demografická časovaná bomba. Existuje však silný židovský demografický vítr.

Yoram Ettinger je bývalý velvyslanec a vedoucí organizace Second Thought: Americko-izraelská iniciativa.

Tento článek byl poprvé publikován v The Ettinger Report.

23.03.2023 05:42 Daniel Žingor166Zdroj: United with Israel

Přidání komentáře

Váš email nebude zveřejněn.
Abychom zabránili spamu, musí být Váš první komentář schválen. Mějte prosím strpení.

O profilový obrázek se stará Gravatar.