Praha Jeruzalém

Svátek stánků začíná při západu slunce v pondělí večer.

Od: All Israel News, 19. září 2021

Sukot - známý také jako Svátek stánků - je třetím ze tří biblických svátků v židovském kalendáři, které doplňují podzimní svátky. Sukot je radostnou událostí, která následuje po slavnostních dnech rozjímání a pokání předcházejících svátku Jom kipur. Vyznačuje se oslavou nového života, zpěvem, tancem a zejména týdnem slavnostních jídel a setkání v rodinné suce.

Svátek připomíná těžký úděl Izraelitů - 40 let putování jako kočovníků na poušti - a stavbu suky, která má symbolizovat dočasné přístřeší, jež si první Židé museli stavět.

V Izraeli budou školy od zítřka - v den svátku Erev Sukot, který začíná v pondělí večer při západu slunce - uzavřeny a zůstanou zavřené až do osmého dne. První a osmý den se slaví jako běžný šabat odpočinku, bez práce.

V židovských komunitách po celé zemi je slyšet zvuk kladiva, když rodiny staví a zdobí svou „chýši“ - neboli svatostánek - venku na svém pozemku. Ti, kdo svátek dodržují, obývají suku po celou dobu sedmidenního svátku podle Dt 16,13-18.

Vzhledem k tomu, že většina Izraelců žije v bytových komplexech, mnozí si postaví suku na svých balkonech, pokud to prostor dovolí, jinak mohou stavět na veřejných prostranstvích vedle svých budov, a vytvořit tak společnou suku pro veřejnost. V některých čtvrtích se suka postaví v místní košer restauraci nebo v synagogách, aby všichni obyvatelé měli možnost jíst jídlo pod příkrovem svatostánku.

Podle Písma je týdenní svátek zaměřen na období sklizně. Součástí jídla je zelenina a ovoce - zejména granátová jablka. Veškeré hodování, veselí a běžný život včetně spánku se má odehrávat v těchto dočasných přístřešcích. Písmo nám říká, že tento svátek mají slavit a připomínat si ho všichni, včetně cizinců, proto je tradiční pozvat rodinu a přátele, aby se s vámi zúčastnili alespoň jednoho jídla v suce.

„Slavte Svátek stánků po sedm dní poté, co sklidíte úrodu ze svého humna a ze svého lisu. Radujte se ze svého svátku - vy, vaši synové a dcery, vaši služebníci a služebnice, levité, cizinci, sirotci a vdovy, kteří žijí ve vašich městech. Po sedm dní slavíte svátek Hospodinu, svému Bohu, na místě, které Hospodin vyvolí. Hospodin, tvůj Bůh, ti totiž požehná ve veškeré tvé úrodě a ve všem díle tvých rukou a tvá radost bude úplná.“  Dt 16,13-18

Během svátku Sukot představitelé domácnosti často mávají lulavem, což je tradice prováděná v souladu s Písmem. Lulav je symbolické uspořádání arbat haMinim neboli „čtyř druhů“ - skládají se z listů palmy, vrby a myrty - tyto tři druhy jsou svázány dohromady spolu s etrogem, citrusovým plodem.

„Prvního dne si vezmeš větve z bujných stromů - z palem, vrb a dalších listnatých stromů - a budeš se sedm dní radovat před Hospodinem, svým Bohem.“ Lv 23,40

Kromě biblických příkazů a rituálů má Sukot pro židovské věřící v Mesiáše jedinečný význam. Je to čas, kdy si připomínáme Boží věrnost - stálé zaopatření a ochranu jeho lidu - a vyvolává v nás příval vděčnosti Hospodinu. Dočasný příbytek, suka, představuje naše spoléhání se na Hospodina ve všech věcech, dokonce i v otázce našeho dechu.

Když si připomínáme, co všechno učinil, nejen se ohlížíme zpět, ale také se těšíme na naději na obnovu. Pro následovníky Ješuy, Ježíše, Sukot ukazuje na mesiášskou éru - suka slouží jako připomínka, že tento současný domov je dočasný a že nás čeká náš budoucí trvalý domov v Království s Ním.

Mesiášské spojení Ješuy se svátkem stánků vynáší na světlo tajemství jeho vtělení. Sukot připomíná Boží přítomnost v nás, dar přebývání jeho Ducha svatého, jak čteme v Janově knize: „A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi a my jsme viděli jeho slávu, slávu jako jednorozeného od Otce, plného milosti a pravdy.“ (Jn 4,8). Jan 1:1:14

V řečtině slovo „přebýval“ znamená také „sukotoval (přebýval ve stánku)“. Když se Ješua stal tělem, obýval dočasné útočiště pozemského těla, protože věděl, že ho nakonec bude muset opustit. Udělal to proto, abychom my v Něm našli svůj domov - ne v dočasném přístřeší, ale ve věčném domově v Jeho království, které trvá navěky.

Toto zaslíbení spojené se Sukotem můžeme vidět v Zachariášovi 14, který zve všechny lidi k účasti na oslavě svátku. Proto mnoho křesťanů z celého světa obvykle létá do Izraele, aby se zúčastnili akcí spojených se svátkem stánků.

Obvykle se Svátku stánků v ICEJ účastní až 5 000 křesťanů z celého světa, ke kterým se připojuje dalších 1 000 místních věřících. V minulých letech tato událost znamenala pro izraelskou ekonomiku obrovskou vzpruhu a díky velkému počtu turistických skupin, které potřebují hotely, řidiče autobusů a průvodce, přinesla téměř 15 milionů dolarů.

Kromě finančních prostředků je solidarita, která je spojena s přítomností světových křesťanských delegací, v průběhu let velkým povzbuzením pro věřící v Izraeli, a to jak po stránce emocionální, tak po stránce duchovní. ICEJ se vlastně zrodil z první veřejné oslavy Sukot v Izraeli v roce 1980 s pověřením projevit Izraeli podporou, společenstvím a přátelstvím.

Vzhledem k probíhající pandemii COVID a současným omezením cestování v Izraeli pořádá Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) již druhým rokem každoroční oslavu Svátku stánků online, nikoliv přímo na místě.

Letošní online akce s názvem „Eliášovy dny“ bude zahrnovat živá i nahrávaná setkání a je jedinečnou platformou pro účastníky, kteří mohou vzájemně komunikovat, sledovat každodenní oslavy a také se účastnit seminářů a modlitebních hlídek. Stejně jako v loňském roce má virtuální oslava potenciál oslovit mnoho lidí, kteří by se jinak nemohli zúčastnit osobně.

Kliknutím sem se můžete přihlásit na konferenci ICEJ Dny Eliáše, která začíná v pondělí večer.

 

20. 09. 2021 06:56 147 Daniel Žingor Zdroj: All Israel news

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem