Praha Jeruzalém

Zpráva o antisemitismu 1/4: 18% nárůst závažných násilných antisemitských incidentů

Problémy, kterým čelí monitorovací agentury

Než se ponoříme do analýzy čísel a dat, definujeme řadu problémů, kterým čelí monitorovací agentury a osvětlíme potíže s porozuměním současného antisemitismu.

• Za prvé, tendence, kterou jsme v posledních letech popsali a před kterou jsme varovali, byla formálně uznána jako posun fenoménu antisemitismu z okrajů společnosti do hlavního proudu. Tento posun je patrný v mnoha západních společnostech a zejména v sociálních médiích. Návrat tradičních klasických antisemitských stereotypů k zesílení antiisraelského a islamistického antisemitismu přispěl k rostoucí roli antisemitismu v hlavním veřejném diskurzu. V důsledku toho se monitorování incidentů, zejména na sociálních médiích, stalo obtížnějším a vyžaduje mnohem širší úsilí a větší citlivost.

• Za druhé, bylo a stále zůstává vážným problémem nedostatečné hlášení antisemitských incidentů v některých zemích. Podle hlavních průzkumů FRA (Fundamental Rights Agency) zůstává většina incidentů, ke kterým dochází v zemích EU (až 75%), nehlášené, a proto se neobjevují v žádné statistice ani chronologii, dokonce ani v policejních nebo komunitních hlášeních. Navíc problém kategorizace zhoršuje obtížnost sledování, protože ne všechny zaznamenané antisemitské případy jsou registrovány jako takové. Je třeba zdůraznit, že na západně a v západně orientovaném světě, kde existují dobře zavedené vládní i nevládní agentury monitorující antisemitské projevy, je podrobné podávání zpráv běžnou praxí, zatímco v některých jiných zemích nejsou skutečné hlášené případy zdaleka odrazem skutečné situace a v jiných je monitorování obtížné nebo vůbec neexistuje nebo není zveřejňováno.

• Zatřetí, přetrvávající nevyřešený problém neidentifikovaných pachatelů. Takovéto četné případy zhoršují potíže s monitorováním, natož potřebu zatknout pachatele, postavit ho před soud a dosáhnout tak odstrašujícího účinku. Znesvěcovatelé hřbitovů a památek,, lidé, kteří se snaží zapálit synagogy nebo porazit Židy na ulicích, ti, kteří šíří své nepřátelství prostřednictvím sociálních médií pod anonymitou, používají metodu „zasáhni a uteč“ a zhoršují frustraci jejich oběti. Skutečnost, že většina pachatelů není identifikována nebo zadržena, jde v některých zemích ruku v ruce s nedostatečným ohlašováním - hlášení a podávání stížností na tyto trestné činy se obětem často zdá zbytečné. V posledních letech však místní policejní síly stále více usilují o instalaci kamerových systémů tam, kde je to třeba, a o posílení dohledu nad potenciálními pachateli.

• Začtvrté, navzdory přijetí pracovní definice antisemitismu IHRA v roce 2016 ve více než 20 zemích a mnoha institucích a organizacích, stále není široce používána jako prostředek k identifikaci antisemitských incidentů a jejich definování jako takových.

• Za páté, mnoho let sledování antisemitismu vyústilo ve spolupráci mezi různými agenturami a instituty, židovskými i nežidovskými. To však stále nevedlo ke stanovení společných kritérií schválených všemi monitorovacími agenturami. Každá komunita nebo agentura pracuje podle svých vlastních kritérií a přijímá svá vlastní rozhodnutí o třídění údajů týkajících se počtu případů. Proto mohou nastat rozdíly mezi čísly, které k nám putují z různých zdrojů, a čísly, která uvádíme (viz níže metodika Kantor Center).

2019 – data a čísla

Přes výše popsané překážky se jedná o zjištění, která se nám podařilo shromáždit z různých zdrojů po celém světě:

Máme tady 18% nárůst počtu závažných násilných případů spáchaných v roce 2019 ve srovnání s rokem 2018, celkem 456 případů (ve srovnání s 387 v roce 2018). Jedná se o prudký nárůst, zejména s ohledem na výrazný pokles takových případů v letech 2015 až 2017. Fyzicky napadeno bylo nejméně 169 lidí (37% závažných násilných případů), většinou ve veřejném prostoru – na ulicích, ve školách, v blízkosti židovských lokalit a některých i v blízkosti nebo dokonce přímo v jejich domovech – toto je relativně nový jev zaznamenaný v roce 2018 ve Francii.

Bylo napadeno nejméně 53 synagog (12%) a 28 komunitních center a škol (6%). Jsou to chráněné instituce, ale nechráněná místa byla vystavena většímu počtu útoků: znesvěceno bylo 77 hřbitovů a pamětních míst (17%) a zničeno bylo 129 soukromých nemovitostí (28%). K útokům na tyto cíle bylo použito velké množství prostředků: střelné zbraně, zejména při 15 střelných incidentech (3%); 21 případů žhářství (5%) a 47 případů útoků studenou zbraní (10%). Nejčastějšími kategoriemi jsou hrozby – některé z nich zabitím – 131 případů (29%) a vandalismus ve všech jeho formách – 242 případů (54%, což je o něco více než polovina z celkového počtu).

Je třeba zdůraznit, že nárůst se odráží nejen v celkem 456 závažných incidentech, ale téměř ve všech souvisejících parametrech: počet napadených osob se v roce 2019 zvýšil téměř o 30 (nárůst o 22%), ohrožení života na 40 (nárůst o 47%!) A bylo poškozeno 25 dalších soukromých nemovitostí (nárůst o 24%).

Chtěli bychom zdůraznit, jak jsme to učinili v předchozích zprávách, že hlavní násilné události jsou obecně hlášeny a zaznamenávány tak, jak jsou zde prezentovány, zatímco méně závažné násilné incidenty - hrozby a obtěžování, osobní zneužívání, urážky, obvinění, znesvěcení nebo graffiti , jsou v některých zemích nedostatečně hlášeny a nelze je započítat, i když jsou k dispozici podrobné zprávy. Na druhé straně, ve snaze sledovat incidenty na sociálních médiích, při nichž dochází k nekontrolovatelnému verbálnímu a vizuálnímu zneužívání, začala fungovat řada nových zavedených technologických nástrojů. Antisemitistický kybernetický monitorovací systém (ACMS) vyvinutý a provozovaný Ministerstvem pro záležitosti diaspory v Jeruzalémě zaznamenal v roce 2019 několik milionů antisemitských příspěvků, napsaných asi čtvrt milionem uživatelů, ve čtyřech jazycích.

Role průzkumů v podpoře povědomí

Sledování antisemitismu závisí nejen na shromažďování údajů a zprávách. Dobře provedené průzkumy jsou hlavním nástrojem pro zvyšování povědomí o tomto jevu a hodnocení situace. V průběhu roku 2018, zejména ke konci roku, byly provedeny průzkumy desítek tisíc Židů a nežidů, kteří vyjádřili své vnímání. Menší počet hlavních průzkumů byl proveden v roce 2019 a na začátku roku 2020. Budeme hovořit o hlavních průzkumech s přihlédnutím k omezením takových průzkumů.

Obecně řečeno, Evropa čelí celkovému nárůstu rasismu a xenofobie. Rada Evropy alarmuje proti rostoucímu rasismu a násilí vůči menšinám a nevládním organizacím v Evropě, které jsou živeny ultranacionalismem, antisemitismem a nenávistí vůči muslimům. Obavy byly zvýšeny výroční zprávou za rok 2019, kterou vydala Evropská komise proti rasismu a intoleranci (ECRI). Zpráva, zveřejněná 27. února (2020), zjistila, že formy rasismu a násilí jsou zaměřeny nejen proti těm, kteří jsou považováni za „jiné“, ale také proti nevládním organizacím, které jednají jménem „druhých“. „Evropa čelí šokující realitě. : antisemitské, protimuslimské a jiné rasistické zločiny z nenávisti rostou znepokojivým tempem,“ varovala Marija Pejčinović Burić, generální tajemník Rady Evropy. „Musíme zastavit šíření toxické rétoriky od rasistických extremistů, kteří zasahují samotné srdce našich demokracií.“

Podle zprávy je rostoucí antisemitismus způsoben zejména šířící se rétorikou „neonacistů a politických extremistů“, ale ECRI také poznamenala, že stejnou rétoriku používají také někteří náboženští extrémisté, jako jsou islamisté, a že v posledních deseti letech vedla v některých zemích k dramatickým událostem.

Ve Francii, kde je antisemitismus stále na vzestupu, přišel nový průzkum provedený Americkým židovským výborem (AJC) v Paříži s těmito zjištěními:

• Téměř tři čtvrtiny, 73% francouzské veřejnosti a 72% procent Židů, považují antisemitismus za problém, který postihuje celou francouzskou společnost.

• 47% obecné populace a 67% židovských respondentů připouští, že úroveň antisemitismu ve Francii je vysoká, ve srovnání s 27%, respektive 22%, těch kteří tvrdí, že je nízká.

• 53% obecné populace souhlasí s tím, že antisemitismus roste ve srovnání s 18%, těch kteří si mysleli, že klesá. Mezi Židy je to 77% vůčo 12%.

Rozsah antisemitských útoků na francouzskou židovskou komunitu (největší v Evropě) je alarmující: 70% francouzských Židů tvrdí, že se během svého života stali oběťmi alespoň jednoho antisemitského incidentu; 64% se alespoň jednou setkalo s antisemitským verbálním zneužíváním a 23% bylo alespoň jednou terčem fyzického násilí, z nichž 10% uvádí, že byli napadeni několikrát.

Dalším alarmujícím trendem je rostoucí vnímání nejistoty mezi Židy v Evropě. Průzkum agentury FRA z roku 2019 po názvem „Mladí židovští Evropané: vnímání a zkušenosti s antisemitismem“ ukazuje, že za posledních 5 let uvažovalo o emigraci z Evropy kvůli antisemitismu 41% Židů ve věku 16–34 let.

Podobně uvažovalo o emigraci 42% Židů ve věku 35-59 let a 25% nad 60 let. Z první skupiny (ve věku 16–34 let) uvažuje o emigraci do Izraele 67%, 21% do jiné země mimo Evropu a pouze 11% zvažuje, že zůstane v některé evropské zemi. Podobné výsledky také charakterizují druhou skupinu ve věku 35–59 let, kde 64% zvažuje emigraci do Izraele, 25% do země mimo Evropu a pouze 11% uvažuje zbývající v Evropě. Konečná skupina ve věku 60 let a se nejvíc přiklání k emigraci do Izraele (80%).

Hlavním hnacím faktorem emigrace je antisemitismus, a toto potenciální rozhodnutí by mohlo být ještě více posíleno vnímáním, že reakce vlády na antisemitismus jsou převážně nedostatečné. 75% lidí ve věku 16–34 let a 35–59 let se domnívá, že opatření státu na boj proti antisemitismu jsou neúčinná (zhruba polovina z nich si je jistá, že jsou přijatá opatření neúčinná a druhá polovina je považuje za „pravděpodobně neúčinná“). V roce 2018 považovalo vládní opatření v boji proti antisemitismu za neúčinná 70% respondentů. V obou průzkumech byli lidé dotázáni na jejich vnímání za posledních pět let. Změny za pouhý rok ukazují na trend snižující se důvěry ve vládní reakce na antisemitismus.

Německo a Spojené státy americké - významné změny a vývoj

Německo

Celkové antisemitské incidenty vzrostly během roku 2019 a na začátku roku 2020 ve většině zemí a ve většině jejich forem. Pokud jde o nedávné změny a vývoj antisemitismu, zaslouží si větší pozornost Německo a Spojené státy.

Střelba 9. října na Den usmíření (Yom Kippur) v synagoze v Halle, byl zaměřen na spáchání masakru na Židech, kteří se tam shromáždili, aby se modlili, a stal se v Německu dominantním antisemitským aktem. Ztělesňuje všechny současné problémy.

Vrah nebyl zjevně ani šílenec ani „osamělý vlk“. Podle jeho vlastních slov psaných v angličtině jednal jako člen velké mezinárodní komunity antisemitů, neonacistů a extrémní pravice. Tato komunita zahrnuje příznivce Alternativy pro Německo - AfD, pravicově extremistické strany, která díky svému volebnímu úspěchu poprvé od svého založení v dubnu 2013, jen před 7 lety, změnila německé politické prostředí. Politici AfD útok v Halle a jeho pachatele bagatelizovali. Německá zpravodajská vyšetřování odhalila pokusy pravicových aktivistů, jejichž počet rychle narůstá, profitovat ze svých kontaktů s armádou a policií, a to i pro teroristické cíle. Předběžná policejní zpráva zaregistrovala 1839 antisemitských incidentů na celostátní úrovni – 5 případů denně !! – což je nejvyšší počet od roku 2001, páchaný většinou neonacisty a extrémní pravicí. Tato zpráva byla přesto silně kritizována a stále je třeba vykonat mnoho výzkumných a monitorovacích prací, aby bylo možné posoudit roli muslimů při páchání antisemitských činů.

Průzkumy ukázaly, že znalost holocaustu v Německu klesá. Studenti středních škol a 40% Němců ve věku 18 až 40 let o nich ví málo nebo o nich nikdy neslyšeli; čtvrtina až třetina dotazovaných Němců měla antisemitské přesvědčení a stereotypy; a antisemitismus související s Izraelem, který pochází hlavně od muslimských studentů a zaměstnanců, se již mezi studenty a učiteli škol plně normalizuje. Mladí učitelé si s tím neví rady, Druhá světová válka z paměti třetí poválečné generace mizí stále víc; rodinné biografie procházejí podobným procesem a děti z rodin přistěhovalců přijímají jiné historické příběhy.

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier ve svém projevu u Yad Vashem u příležitosti 5. Světového fóra o holocaustu 23. ledna 2020 svými úvahami zastínil mnoho dalších prohlášení a řekl: „Přál bych si, abych mohl říci, že Němci se poučili z historie, ale nemohu to říc, když se šíří nenávist a agitace, nemůžu to říc, když na školním dvorku plivají na židovské děti.“ O několik dní později německý ministr zahraničních věcí Heiko Maas vyjádřil obavy, že by kvůli vzestupu antisemitismu a násilí ve své zemi mohli z Německa Židé uprchnout.

Přestože vyšší úrovně německých institucí, vlády a Bundestagu přijímají historickou odpovědnost za osud židovského národa a projevují svůj neustálý závazek v boji proti antisemitismu, ačkoli související německá legislativa je jednou z nejrobustnější v Evropě a aktivity BDS jsou odmítnuty v plné šíři, přesto se situace v Německu 75 let po osvobození Osvětimi zdá být pochmurná a bolestivá.

Spojené státy

Židovské komunity ve Spojených státech se přizpůsobují situaci, kterou nikdy předtím neznali: Zvyšující se antisemitské incidenty, násilí, střelecké útoky a četné ztráty na životech.

V dubnu byl při útoku na Powayskou synagogu v Kalifornii zabit jeden člen místní kongregace a další tři byli zraněni; v prosinci skončila střelba na Chanuka párty u rabína Monseyho v koserském supermarketu v Jersey City se čtyřmi oběťmi, včetně policisty; pět bylo zraněno. ADL za prvních šest měsíců roku 2019 zaznamenala ve své zprávě 780 případů antisemitských incidentů, což odpovídá počtu případů za celý rok 2018. Policejní oddělení v New Yorku oznámilo, že polovina trestných činů z nenávisti během ledna až září 2019 byla zaměřena proti Židům. Pachatelé již nejsou jen členy bílých supremacistických skupin. Objevil se nový fenomén: útoky afroameričanů, kteří spontánně nebo jsou inspirováni určitými skupinami jako Černí hebrejští Izraelité a Národ islámu vedeném Louisem Farrakhanem, již dříve známým pro své nakažlivé antisemitské názory .

V reakci na oteplení vztahů mezi izraelskou a americkou administrativou rostl antisionismus také mezi levicovými aktivisty.  Stal se symbolem pro údajné úmyslné izraelsko-židovské pokusy ovládnout a manipulovat s americkou politikou a jejími vůdci.

Americké kampusy. Velkým problémem byla v roce 2019, stejně jako v předchozích letech, situace na amerických kampusech. Jedná se o záležitost nejvyšší důležitosti, protože ovlivňuje budoucnost amerického a mezinárodního vedení, které je na těchto kampusech budováno a vzděláváno. Mládež všech náboženství a sektorů americké společnosti, stejně jako zahraniční studenti, si utvářejí své názory a politické sklony na těchto kampusech.

Izraelsko palestinský konflikt je stále jedním z hlavních témat těchto kampusů. Tady začíná šíření antisemitismu různými BDS skupinami a dalšími převážně levicovými aktivisty maskovanými jako legitimní kritika izraelské politiky. Poslední průzkum organizace Amcha, organizace monitorující a bojující proti antisemitismu na kampusech, zaznamenal v roce 2019 asi 300 incidentů obtěžování, vandalismu a útoků na židovské studenty ve více než 100 kampusech. 60% z nich mělo antisemitskou povahu vztahující se k Izraeli. Nárůst počtu akademických incidentů podporovaných BDS je mnohem vyšší než počet případů diskriminace, očerňování a potlačování projevů vůči židovským studentům v roce 2018.

Úsilí BDS získat kampusy, které zahrnuje i zaměření na pracovní definice antisemitismu a související otázky židovské identity, shrnul ředitel Amchy Tammi Rossman-Benjamin takto: „V posledních letech se spory týkající se definice antisemitismu a souvisejících otázek na některých kampusech dramaticky vzrostly a dokonce se dostaly do centra pozornosti. Konkrétně byla projednána otázka, zda je antisionitismus formou antisemitismu a jak by se s ním mělo zacházet, stejně jako související otázky, zda je sionismus implicitní součástí židovské identity a kdo definuje antisemitismus nebo představuje židovství. Toto se debatovalo stále častěji a to na náměstích kampusů, v studentských samosprávách  i v konferenčních sálech, s často negativními důsledky pro mnoho židovských studentů.“

 

02. 05. 2020 05:33 57 Daniel Žingor Zdroj: World Israel News

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem