Praha Jeruzalém

Na místě, které je zmiňováno v historických dokumentech, se nacházejí také pozůstatky z římského a osmanského období.

Od: All Israel News 1. srpna 2022

Na místě v severním Samaří, které je považováno za místo Jozuova pohřbu, začaly vykopávky.

Pod vedením Dr. Dvira Raviva začali studenti z katedry zemských studií a archeologie Bar-Ilanovy univerzity a dobrovolníci z Izraele i zahraničí kopat v Khirbet Tibnah, která se nachází na kopci v jihozápadní oblasti Samaří, východně od Šóhamu nedaleko Halamiše.

Tato oblast byla osídlena již od doby bronzové až do počátku osmanské éry – tedy asi 4 000 let. Předpokládá se, že na tomto místě žil a byl pohřben Jozue – biblický izraelský vůdce a Mojžíšův nástupce.

Možnou přítomnost Jozuova těla na tomto místě podporuje skutečnost, že se o něm mluví také jako o Timnath-heres nebo Timnath-serah, městě, o němž se v Bibli zmiňuje, že ho Izraelité darovali prorokovi a v němž podle všeho žil a byl pohřben. Předpokládá se, že zde žil také Káleb – další biblický zvěd, který údajně spolu s Jozuem podal dobrou zprávu.

Na místě, které bylo prozkoumáno již v 18. století a je zmiňováno v řadě historických dokumentů, se nacházejí pozůstatky z římského a osmanského období, které byly objeveny v průběhu 19. století.

V roce 2015 Raviv vypracoval podrobnou mapu lokality s vyznačením hrobek, které také zakreslil. Shromáždil úlomky keramiky a zdokumentoval různé pozůstatky, které dokládají dřívější židovské osídlení v oblasti.

„Mým cílem v tomto projektu je pochopit architektonický obrys osady: je skutečně opevněná, jak je popsáno v pramenech? Kdo zde žil v předhasmonejském období? Rozšiřovalo se osídlení i za vrchol mohyly, směrem do svahu? Objevíme v něm předměty, které lze spojit s vojenskou přítomností v různých obdobích? Zdá se, že (Khirbet) Tabna by měl přinést významné a zajímavé nálezy,“ řekl Raviv.

Ačkoli tyto povrchové průzkumy byly prováděny již v minulosti, nynější vykopávky jsou v Khirbet Tibna první. Během příprav na vykopávky byl minulý týden nalezen hrot římského kopí z 2. století, který měl ohnutý hrot, což znamená, že do něčeho narazil.

„Možná se jedná o důkaz násilného boje. V tuto chvíli se můžeme pouze dohadovat,“ uvedl Raviv v tiskovém prohlášení Bar-Ilanu.

Dodal, že takové nálezy jsou v Izraeli vzácné, a vyjádřil naději, že nález by mohl souviset „s římskou vojenskou přítomností nebo s Bar Kochbovým povstáním“.

Kromě hrotu kopí byla nalezena také keramika a 18 mincí. Čtyři z mincí byly dostatečně zachovalé, aby mohly být identifikovány. Jedna je římská a pochází z let 58-59 n. l. Další stříbrná mince pochází z mamlúckého období (1260-1277) a je na ní vyobrazen lev, který je symbolem mamlúckého sultána Baibarse.

„Tato oblast je největší a nejpřístupnější svého druhu v prostoru mezi Jeruzalémem a Samařím. Kromě toho je hlavním městem okresu a v mnoha obdobích byla důležitým opevněným místem,“ uvedl Raviv.

„Obecně není samozřejmé, že by izraelský archeolog v těchto dnech prováděl vykopávky v Judeji a Samaří. Dnes je jen málo těch, kteří tak činí.“

02.08.2022 06:15 Daniel Žingor131Zdroj: All Israel news