Praha Jeruzalém

Analýza odhalila značný rozdíl mezi vykazovanými a skutečnými výdaji Palestinské autonomie na platy státních zaměstnanců.

Autor: Maurice Hirsch, Adv., Palestinian Media Watch, 30. května 2023

Podle nedávné zprávy Evropské unie „od roku 2008 poskytly Evropská unie, Norsko a Švýcarsko Palestinské samosprávě a Palestincům oficiální rozvojovou pomoc ve výši více než 14 miliard dolarů“.

V rámci pokračující pomoci EU nedávno dokončila nový balíček pomoci ve výši 296 milionů eur pro Palestinskou samosprávu a Palestince na rok 2023. V tiskové zprávě po slavnostním oznámení nejnovějšího balíčku pomoci EU pro Palestinskou samosprávu EU uvedla: „Za tímto účelem podpoří 114,2 milionu EUR Palestinskou samosprávu při vyplácení platů a důchodů státních zaměstnanců, sociálních příspěvků sociálně slabým rodinám a doporučení pro nemocnice ve východním Jeruzalémě.“

Vzhledem k tomu, že značná část pomoci EU pro Palestinskou samosprávu je vynakládána na vyplácení „platů a důchodů“ státních zaměstnanců Palestinské samosprávy a na pozadí stávky učitelů Palestinské samosprávy, která trvá od 5. února, se organizace Palestinian Media Watch rozhodla přiblížit téma platů státních zaměstnanců Palestinské samosprávy od roku 2016.

Výsledky zkoumání ukazují obrovský rozdíl mezi částkou, kterou PA hlásí světu, že vyplácí svým státním zaměstnancům, a částkou, kterou PMW vypočítala jako skutečné výdaje PA na základě vlastních zveřejněných pracovních výkazů PA.

Ze zjištění PMW vyplývá, že ve většině let je mezi zprávami PA značný rozdíl – v některých letech přes miliardu šekelů – částka, která je dokonce vyšší než pomoc, kterou PA v daném roce obdržela od EU.

Například v roce 2022 podle zpráv o plnění rozpočtu PA tvrdila, že svým státním zaměstnancům vyplatila kumulovanou částku 8 114 105 436 šekelů. Podle výkazů práce PA se však skutečná částka, kterou PA svým státním zaměstnancům vyplatila, blížila 6 881 372 495 šekelů, takže rozdíl činil 1 232 732 941 šekelů neboli 302 374 788 EUR.

Vzhledem k tomu, že EU poskytuje Palestinské autonomii značnou pomoc a chce přesně vědět, na co je každé euro vynaloženo, měli by si účetní/ekonomové EU položit otázku, kam tyto peníze na pomoc skutečně jdou?

Metodika

Při provádění zkoumání se PMW zaměřila na dvě ústřední publikace PA.

Na jedné straně PMW zkoumal měsíční zprávy o plnění rozpočtu zveřejňované Ministerstvem financí PA.

V rámci dohody o financování ze strany Světové banky je PA od roku 2008 povinna zveřejňovat řadu finančních dokumentů, včetně ročního rozpočtu a měsíčních zpráv o plnění rozpočtu.

Ačkoli PA od roku 2018 nezveřejňuje roční rozpočet a občas se snaží zprávy o plnění rozpočtu skrývat, jak PMW opakovaně odhalil, zpravidla mají zprávy o plnění rozpočtu, pokud jsou k dispozici, poskytnout mezinárodnímu společenství možnost posoudit měsíční a roční příjmy a výdaje PA.

V těchto zprávách PA mimo jiné uvádí celkové měsíční a roční výdaje PA na „mzdy a platy“ vyplácené všem státním zaměstnancům PA na všech různých ministerstvech a pobočkách PA. Níže je uveden příklad tabulky výdajů, která se objevila ve zprávě PA o plnění rozpočtu za prosinec 2022:

Z konce tabulky vyplývá, že PA tvrdí, že v roce 2022 vyplatila svým státním zaměstnancům kumulativní částku 8 114 054 360 šekelů (jak vysvětluje poznámka v horní části tabulky, částky, které se v tabulkách objevují, jsou v tisících).

Na druhé straně PMW zkoumal čtvrtletní „průzkum pracovních sil“ zveřejňovaný Ústředním statistickým úřadem PA.

V těchto zprávách PA poskytuje podrobné statistické informace o účasti Palestinců na palestinském trhu práce. Na rozdíl od zpráv o plnění rozpočtu, které jsou údajně určeny k tomu, aby mohly rozhodovacím orgánům poskytnout obecný přehled o financích Palestinské autonomie, poskytují „průzkumy pracovních sil“ podrobně zaměřené statistické údaje o široké škále různých témat týkajících se palestinské zaměstnanosti. Tyto zprávy jsou určeny k podpoře přesnější finanční analýzy.

Mezi mnoha dalšími ukazateli zaměstnanosti poskytují „Průzkumy pracovních sil“ statistické údaje o celkovém počtu zaměstnaných Palestinců s procentuálním rozdělením na ty, kteří jsou zaměstnáni v soukromém a veřejném sektoru (státní zaměstnanci Palestinské autonomie). Kromě toho „Průzkumy pracovních sil“ poskytují také informace o průměrných denních/měsíčních mzdách vyplácených různými zaměstnavateli, včetně podrobností o částkách, které PA vyplácí svým státním zaměstnancům.

Zpráva za období říjen-prosinec 2022 například obsahovala následující tabulku, z níž vyplývá, že v tomto období bylo zaměstnáno 1 158 800 osob:

Tabulka 1

Jiná tabulka, která je součástí zprávy, ukazuje rozdělení zaměstnaných Palestinců podle zaměstnavatelů a uvádí, že 17,9 % zaměstnaných Palestinců pracuje pro Palestinskou samosprávu:

Tabulka 2

Další tabulka obsažená ve zprávě ukazovala průměrnou denní mzdu zaměstnaných Palestinců podle regionů a odvětví, včetně státních zaměstnanců.

Tabulka 3

Poslední tabulka ukázala, že zaměstnaní Palestinci pracovali v průměru 22 dní každý měsíc:

Tabulka 4

Na základě těchto rozsáhlých statistických údajů mohla PMW provést poměrně přesné výpočty, a to následujícím způsobem:

Nejprve na základě výše uvedených tabulek 1 a 2 PMW vypočítala počet (na rozdíl od procenta) Palestinců zaměstnaných Palestinskou samosprávou. Jestliže je zaměstnáno 1 158 800 Palestinců (graf 1) a 17,9 % z nich pracuje pro Palestinskou samosprávu (graf 2), znamená to, že Palestinská samospráva zaměstnává přibližně 207 425 Palestinců (z toho přibližně 121 345 Palestinců na Západním břehu Jordánu a 85 882 v pásmu Gazy).

Dalším postupem, kdy se počet Palestinců zaměstnaných Palestinskou samosprávou vynásobil průměrnou denní mzdou, kterou Palestinská samospráva podle svých údajů vyplácí státním zaměstnancům Palestinské samosprávy (tabulka 3), tj. 120,2 šekelu, a následně se denní mzdové výdaje vynásobily počtem pracovních dnů v roce, byla PMW schopna vypočítat roční výdaje Palestinské samosprávy na mzdy jejích státních zaměstnanců:

(207 425 (státní zaměstnanci) x 120,2 šekelů (průměrná denní mzda)) x 264 (pracovní dny v roce) = 6 582 182 387 šekelů/rok).

Jak je vidět, toto číslo, založené na podrobných statistikách poskytnutých samotnou PA, je výrazně nižší než částka, kterou PA ve své zprávě o plnění rozpočtu tvrdila, že svým státním zaměstnancům vyplatila – tj. 8 114 054 360 šekelů.

Opakováním tohoto postupu výpočtu pro roky 2016, 2018, 2019, 2020 a 2021 (obdobně s využitím zpráv o plnění rozpočtu PA ke konci roku (prosinec) v kombinaci s každoroční zprávou o „průzkumu pracovních sil“ za období říjen-prosinec) byla společnost PMW schopna vypočítat rozdíl mezi částkou, kterou PA uvedla (ve svých zprávách o plnění rozpočtu), že vyplatila svým státním zaměstnancům, a částkou, kterou PA svým státním zaměstnancům skutečně vyplatila (na základě podrobného průzkumu pracovních sil). Výsledky těchto výpočtů jsou uvedeny v této tabulce:

Rozdíl

Jak jasně ukazují výpočty, zdá se, že existuje podstatný rozdíl mezi výdaji na platy státních zaměstnanců, které PA uvádí v přehledových zprávách o plnění rozpočtu, a vypočtenými výdaji na základě vlastních podrobných zpráv o účasti pracovní síly.

Od roku 2016 se zdá, že nejmenší rozdíl byl v roce 2018, kdy se omezil na cca 296 milionů šekelů (72,7 milionu EUR). V roce 2020, tedy v roce krize COVID-19, rozdíl zřejmě činil 455 milionů šekelů (cca 111,6 milionu EUR). V letech 2016, 2019, 2021 a 2022 se rozdíl nevysvětlitelně pohyboval mezi 900 miliony až 2 miliardami šekelů (cca 220,8 milionu až 490,6 milionu EUR).

Některé z otázek, které je třeba položit

Zatímco Palestinská samospráva neustále prosí svět o dary, nedokáže zajistit ani základní finanční transparentnost. V současné době, jak nedávno odhalil PMW, PA odstranila z internetu i omezené finanční informace, které poskytovala. Palestinská samospráva si tak dovoluje skrývat svou finanční situaci, neboť mezinárodní společenství, zejména EU, zřejmě slepě přijímá tvrzení, že Palestinská samospráva trpí finančními potížemi.

První otázka tedy zní, proč mezinárodní společenství nepožaduje úplnou, veřejně dostupnou finanční transparentnost jako neoddiskutovatelnou podmínku pro to, aby vůbec mohlo uvažovat o žádostech o pomoc?

Výše uvedené rozdíly týkající se výdajů Palestinské samosprávy ukazují, že finanční zprávy zveřejňované Palestinskou samosprávou spolu nekorespondují. Vzhledem k tomu, že zprávy z průzkumu práce údajně poskytují podrobnou analýzu, která následně poskytuje mezinárodním agenturám, jako je Světová banka a další finanční instituce, podklady pro jejich zprávy, zdálo by se, že by těmto zprávám měla být přikládána větší váha než zprávám o plnění rozpočtu PA. Na druhou stranu by se také mohlo zdát, že PA má zájem využívat své statistiky založené na podrobnostech k tomu, aby prezentovala bezútěšnější obraz, než je skutečnost.

Otázkou tedy je, které z finančních zpráv PA jsou skutečně přesné? Jak PA vysvětluje rozporuplné zprávy?

Ačkoli zprávy o „nesrovnalostech“ týkajících se počtu zaměstnanců PA nejsou nové, PA nezveřejňuje přesný počet zaměstnanců PA. Čísla, která byla zveřejněna, jasně ukazují pochybné postupy PA. Například, jak odhalila PMW, v letech 2013-2017 rostl počet vysoce postavených důstojníků v bezpečnostních složkách PA zcela neúměrně k počtu nedůstojníků. Statistiky rovněž ukázaly, že v bezpečnostních silách PA je více důstojníků s hodností generálmajora než v celých izraelských bezpečnostních silách.

V souladu s tím se nabízí otázka, kolik lidí je vlastně v PA zaměstnáno a na jakých pozicích? Kolik učitelů, lékařů, policistů atd. atd. atd. má PA? Jaké jsou platové tabulky PA?

Pokud jde o učitele PA, situace se zdá být poměrně vyhrocená. Zatímco EU soustavně poskytuje pomoc, aby se podílela na vyplácení platů učitelům, jak odhalil PMW, již tři měsíce tisíce učitelů stávkují a stěžují si, že nedostávají plnou odměnu.

Otázkou tedy je, kdo sleduje, co se děje s pomocí, kterou EU poskytuje Palestinské autonomii? Jak často provádí EU hloubkové audity, aby zjistila, kam přesně pomoc EU směřuje? Zahrnují tyto audity i zkoumání širších rozpočtových výdajů Palestinské autonomie, aby se zjistily situace, kdy zaměnitelnost peněz umožňuje Palestinské autonomii využívat vlastní příjmy k nekalým praktikám, jako je vyplácení obrovských finančních odměn za účelem motivace, podpory a odměňování teroru, zatímco EU nese břemeno placení legitimních zaměstnanců Palestinské autonomie, nebo audit pouze potvrzuje, že peníze EU jsou takto vypláceny pouze zdánlivě?

01.06.2023 04:52 Daniel Žingor238Zdroj: United with Israel

Klíčová slova

Přidání komentáře

Váš email nebude zveřejněn.
Abychom zabránili spamu, musí být Váš první komentář schválen. Mějte prosím strpení.

O profilový obrázek se stará Gravatar.