Praha Jeruzalém

DODATEK - Souhrn zpráv o dalších zemích

Arabské země

Regionální chaos marginalizoval palestinskou otázku, což mělo za následek obecné snížení antisemitského diskurzu. Antisemitské zneužívání holocaustu se projevovalo hlavně v souvislosti s Izraelem a izraelsko-palestinským konfliktem. V náboženské literatuře a kázáních přetrvávají antisemitské projevy, zakořeněné v islamistických protižidovských postojích – včetně konspiračních teorií a krevní pověry.

Argentina

Přibližně 1 000 incidentů zaznamenaných v roce 2019 představuje nárůst o 10% ve srovnání s rokem 2018. K 90% z nich došlo na sociálních sítích. Mezi hlavní incidenty patřil fyzický útok na rabína v Rosariu a nacistická parodie ve škole.

Austrálie

Z celkového počtu 225 incidentů jich bylo 16 zaznamenáno jako násilných, což představuje výrazný nárůst ve srovnání s rokem 2018. Největší počet incidentů byl obtěžování a verbální útoky, počet vyhrožování se snížil. Velké množství antisemitských incidentů bylo spácháno krajně pravicovými skupinami a neonacisty. Antisemitismus na sociálních sítích potom projevují protiizraelští aktivisté.. Další online antisemitské projevy mají na svědomí islámské protižidovské kruhy.

Rakousko

172 zaznamenaných incidentů představuje ve srovnání s rokem 2018 pokles o téměř 26%. Z tohoto počtu to bylo 87 online útoků z nenávisti a 96 porušení protinacistické legislativy. Hlavními antisemitskými projevy zůstávaji popírání holocaustu a antisemitismus související s Izraelem. Průzkumy provedené v roce 2019 navíc ukazují široké šíření tradičních antisemitských stereotypů a šíření popírání holocaustu. Zesílení extrémně pravicového aktivismu také způsobilo nárůst antisemitských a xenofobních verbálních útoků.

Brazílie

Ze 123 zaznamenaných incidentů se více než polovina uskutečnila na sociálních médiích, jde zejména o glorifikaci nacistů a další krajně pravicový diskurz. Izraelský antisemitismus se objevil při mnoha příležitostech při antiizraelských demonstracích.

Bulharsko

Bulharská vláda vyvynula v boji proti antisemitismu velké úsilí. Došlo k několika incidentům během fotbalových zápasů.

Kanada

Nárůst incidentů během roku 2019 potvrzuje pokračující trend nárůstu antisemitismu během posledních 4 let, včetně násilných incidentů. Kromě toho je antisemitismus související s Izraelem stále častěji přijímán v mainstreamových zpravodajských médiích a klasické antisemitské stereotypy, jako protižidovské konspirační teorie, se ve veřejné diskusi prosazují stále víc.

Chile

Zaznamenané antisemitské případy jsou charakterizovány hlavně antiizraelským sentimentem, včetně online antisemitských projevů, po smrtelném napadení izraelských turistů a na anti-sionistických demonstracích.

Česká republika

Nízká míra násilného antisemitismu se nijak nezměnila. Byl však zaznamenán významný nárůst online antisemitismu, který šířil hlavně konspirační teorie, ale také krajně pravicové a tradiční katolické antisemitské stereotypy.

Francie

687 antisemitských činů zaznamenaných v roce 2019 představuje nárůst ve srovnání s rokem 2018 o 27%. Je pozoruhodné, že 60% z celkového počtu 1142 rasistických trestných činů z nenávisti byly incidenty antisemitské povahy. Incidenty spojené s fyzickým násilím vzrostly o 17% a hrozby se zvýšily o 50%. Navíc tu byly dva případy znesvěcení židovských hřbitovů. V souvislosti se sociálními nepokoji vyvolanými hnutím „Žlutých vest“ bylo zaznamenáno několik antisemitských incidentů, včetně antisemitismu souvisejícího s Izraelem.

Německo

Policie zaznamenala na celostátní úrovni 1839 antisemitských incidentů ve srovnání s 1799 incidenty v roce 2018, což je průměrně 5 incidentů denně. Intenzivnější online antisemitské aktivity extrémně pravicových sítí vedly k prvním smrtelným útokům po mnoha letech – v Halle v říjnu 2019. Přes velké úsilí v boji proti antisemitismu přetrvává alarmující trend rostoucí protižidovské nenávisti a xenofobie a výrazný nárůst extrémně pravicového aktivismu a terorismu. Často je možné se potkat s antisemitskými  útoky mezi žáky na školách a to včetně antisemitismu mezi muslimskými komunitami spojeného s Izraelem. To je jev, na který učitelé nejsou připraveni.

Řecko

Zatímco počet incidentů vandalismu zaměřených na židovské majetky a hřbitovy klesl, cíli útoků se stala památná místa holocaustu. Z celkem devíti případů stíhaných jako  zločin z nenávisti se 2 týkaly nenávisti antisemitské.

Maďarsko

Ačkoli se vláda od antisemitismu distancuje, rostoucí krajně pravicový diskurs společnosti zahrnuje i antisemitské stereotypy. Mezi antisemitské incidenty patřil vandalismus a slovní útoky.

Indie

Historicky byl antisemitismus v Indii do značné míry okrajovým fenoménem, ​​ale v poslední době vzrostl v rámci diskurzu vyvíjeného určitými hinduistickými nacionalisty, včetně trivializace holocaustu a glorifikace nacismu. Židé jsou často zaměňováni s muslimy, kteří jsou primárním cílem zločinů z nenávisti, a tak stali se oběťmi útoků stali i Židé. Kromě toho se mezi určitými skupinami indických muslimů objevil islamistický antisemitismus, což mělo dopad na muslimské asijské komunity na Západě.

Írán

V roce 2019 íránský režim ve srovnání s předchozími roky prosazoval antisemitský diskurz a zobrazování ve větší míře. Řada vysoce postavených duchovních podporuje popírání holocaustu a jeho trivializaci. Politický vývoj v této oblasti byl příležitostí k propagaci protizraelských a protiamerických konspiračních teorií a vykrasloval Izraelce a Židy pomocí tradičních antisemitských obrazů. Navíc tradiční antisemitské příběhy zobrazují Židy (zejména v Íránu) jako nepřátele islámu. Neonacistické weby dále propagují glorifikaci nacismu.

Itálie

V souvislosti s hlubokou sociální krizí se projevily staré antisemitské stereotypy židovské finanční nadvlády. 251 zaznamenaných incidentů ve srovnání s 197 z loňského roku, znamená jasný nárůst. Kromě 5 násilných incidentů, z nichž byly 2 fyzické útoky a 3 případy vandalismu, je většina ostatních případů online. Rostoucím trendem mezi mladší generací je trivializace holocaustu a glorifikace nacismu.

Litva

Nacionalistický etos, který zahrnuje glorifikaci nacistů, negativně ovlivňuje paměť holocaustu a následně i pohled na Židy celkově.

Mexiko

Celkový počet antisemitských incidentů se snížil, zejména v tradičních médiích a v televizi; v nových a sociálních médiích však antisemitské projevy narostly, včetně trivializace holocaustu, glorifikace nacismu a antisemitismu ve vztahu k Izraeli.

Nizozemí

182 zaznamenaných incidentů zaznamenaných v zemi představuje nejvyšší počet antisemitských útoků za posledních 30 let a 35% nárůst ve srovnání s rokem 2018. K 127 incidentům došlo online na sociálních sítích, což potvrzuje rostoucí trend protižidovské nenávisti. Nárůst fyzických a verbálních útoků o 126% a veřejné projevy antisemitismu se více než zdvojnásobily, naproti tomu případy vandalismu se snížily o třetinu.

Polsko

Mezi zaznamenanými antisemitskými případy převládaly antisemitské projevy nenávisti veřejných činitelů a incidenty vandalismu. Řada těchto incidentů se týkala diskuse o polském antisemitismu v historii.

Portugalsko

Po získání portugalského občanství Židy sefardského původu se objevily antisemitské stereotypy konspiračních teorií a židovské světovlády. Udělení občasntví bylo označováno jako „invazivní vlna“. Na internetu jsou verbální projevy antisemitismu běžné. Antisemitismus vázaný na Stát Izrael je politickým diskurzem krajní levice. Ta také podporuje řadu protizraelských bojkotů.

Rusko

Přes nízký počet zaznamenaných antisemitských incidentů zažila místní židovská komunita, zejména z menších měst, různé formy antisemitismu. Úřady stále více vystupují proti případům antisemitismu, vandalismu a zejména projevům nenávisti. V rámci politického diskursu konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou se tyto státy navzájem obviňují z antisemitismu.

Slovensko

Mnoho lidí tady glorifikuje nacisty a popírá holocaust.

Jižní Afrika

Zaznamenané antisemitské incidenty se ve srovnání s rokem 2019 snížily o 40%: 1 případ fyzického napadení a 7 případů verbálního napadení. Antisemitismus související s Izraelem byl relativně nízký, i když byl vyjádřen v řadě politických platforem. Další případy byly inspirovány glorifikací nacismu a islamistickou ideologií.

Švýcarsko

Násilné incidenty se v roce 2019 více než zdvojnásobily (včetně vandalismu a fyzických útoků), což je 14 ve srovnání s 6 z roku 2018. 114 zaznamenaných incidentů naproti tomu ukazuje na pokles online antisemitských aktivit.

Španělsko

Nejméně v 10 případech soudy potvrdily, že místní úřady nesmí implementovat politiky BDS. Protiizraelský antisemitismus, který zahrnuje i aktivisty BDS, je předmětem řady soudních řízení souvisejících s podněcováním k nenávisti.

Turecko

Antisemitismus se šíří hlavně v tradičních a sociálních médiích, kde protižidovské stereotypy, jako konspirační teorie světové nadvlády, vina za katastrofy a padělání Tóry, jdou ruku v ruce s antisemitismem souvisejícím s Izraelem. Pokud jde o nenávistné projevy v tisku, zdá se, že Židé patří mezi pět cílených skupin, na které je útočeno – společně se Syřany, Kypřany, Řeky a Armény.

Spojené království

1880 zaznamenaných případů představuje nárůst o 7% ve srovnání s rokem 2018 a pokračuje v trendu neustálého zvyšování antisemitismu v posledních čtyřech letech. Online incidenty představují 39% z celkového počtu případů a v 82% se zvýšily ve srovnání s předchozím rokem. Fyzické útoky vzrostly o 27%. Kontroverze Labouristické strany patřila mezi hlavní spouštěče antisemitských incidentů a antisemitské projevy mnohokrát zahrnovaly konspirační teorie.

Ukrajina

Mezi antisemitské incidenty patřily zejména vandalismus proti židovskému majetku a slovní útoky proti židovským osobám. Rostoucím problémem je glorifikace nacismu jako součást protisovětské nacionalistické historické paměti.

Vývoj BDS

Ačkoli aktivity BDS byly do značné míry neúspěšné, protisraelské aktivity získaly ve veřejném prostoru na důležitosti, zejména v USA a prostřednictvím online kampaní. Akademické instituce iniciativy BDS odmítly a zaútočily na jejich vedení. V USA stále probíhá právní diskuse, kdy proti BDS zákony měly údajně porušit svobodu slova, zatímco ve Španělsku soudy potvrdily neústavnost politik BDS přijatých místními úřady. Proti BDS iniciativy vzrostly mezi studentskými organizacemi, místními úřady a kulturními institucemi v Německu.

EU

Průzkum vnímání antisemitismu mezi mladými židovskými Evropany (16–25) ukazuje, že 50% z nich zažilo antisemitismus. Evropská komise v lednu 2019 vytvořila pracovní skupinu na podporu členských států při navrhování a přijímání národních strategií proti antisemitismu, která se doposud sešla třikrát a prodiskutovávala bezpečnosti, vzdělávání a shromažďování údajů. Internet zůstává prvním mezi místy, kde Židé zakoušejí antisemitismus.

Americké kampusy

V roce 2019 bylo zaregistrováno přibližně 300 antisemitských incidentů, což představuje pokles klasického antisemitismu o 49% a antisemitismus související s Izraelem o 60% ve srovnání s rokem 2018. Snaha zpochybnit legitimitu pracovní definice antisemitismu IHRA odráží rostoucí trend zpochybňování, zda fenomén antisemitského antisionismu skutečně existuje.

 

30. 05. 2020 06:11 98 Daniel Žingor Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem