Praha Jeruzalém

„Je to přímý hlas z minulosti, z doby, kdy židovské vedení zachránilo zbývající fragmenty po pádu Chrámu, odešlo do vyhnanství v Javně a pustilo se tam do obnovy židovského národa.“

Od: United with Israel, 29. listopadu 2021

Vykopávky Izraelského úřadu pro památky v pobřežním městě Yavne odhalují důkazy o životě a smrti obyvatel Yavne v době Sanhedrinu, starověkého nejvyššího rabínského soudu, na konci prvního a ve druhém století našeho letopočtu.

Vykopávky, které byly vyvolány pracemi na rozšíření města iniciovanými Izraelským pozemkovým úřadem ve spolupráci s obcí Yavne, odhalily také rozsáhlé pohřebiště ze stejného období.

Oblast vykopávek se nachází v blízkosti rozsáhlého byzantského centra výroby vína, které bylo objeveno při nedávných vykopávkách.

„Objev nálezů z doby Sanhedrinu je velmi vzrušující,“ uvedli Pablo Betzer a Dr. Daniel Varga, vedoucí vykopávek v Yavne za Izraelský úřad pro památky.

„Je to přímý hlas z minulosti, z období, kdy židovské vedení zachránilo zbývající fragmenty po pádu Chrámu, odešlo do exilu v Yavne a pustilo se tam do obnovy židovského národa.“

Vůbec poprvé byla v Yavne odkryta industriální stavba z 1. až 3. století n. l., která se dochovala do dnešní doby. Podlaha obsahovala několik fragmentů kameninových nádob známých jako „odměrky“, nádob, které si zachovávají rituální čistotu a jsou ztotožňovány s židovským obyvatelstvem v období konce druhého chrámu a druhého století našeho letopočtu.

Židé nebo pohané?

Pouhých 70 metrů od budovy byl objeven působivý hřbitov. „Narazili jsme na desítky pečlivě uspořádaných hrobů rozmístěných ve stanovených vzdálenostech, což pravděpodobně svědčí o existenci ‚pohřebního spolku‘ – nějakého oficiálního orgánu, který byl zodpovědný za pohřbívání,“ uvedli Betzer a Varga. „Existují různé typy hrobek: některé jsou rakve (sarkofágy), které jsou většinou z kamene s jednou olověnou rakví.“

Vedoucí vykopávek dodávají, že „na základě umístění hřbitova byl pravděpodobně zřízen mimo hranice města, v souladu s židovským a římským právem“.

„Byli pohřbení jedinci Židé, nebo pohané? To je zatím předčasné říci, protože na rakvích nejsou žádné etnické symboly. Se vší opatrností lze na základě historických záznamů a archeologických nálezů předpokládat, že se jedná o hroby židovské komunity ve městě. Pokud je tato hypotéza správná, pak přinejmenším některé z hrobů, možná ty nejpropracovanější, mohou patřit mudrcům z Javne, současníkům rabana Jóhana ben Zakkaje, rabína Akivy a rabína Gamliela.“

Další překvapivý nález

Při vykopávkách byl objeven další překvapivý nález: více než 150 skleněných fiál umístěných na vrcholu hrobek.

Podle Dr. Yael Gorin-Rosenové, vedoucí sklářského oddělení Izraelského úřadu pro starožitnosti, „se fiály pravděpodobně používaly k uchovávání vzácných tekutin, například vonných olejů. Přibližně polovina z nich byla místní výroby a druhá polovina byla dovezena z egyptské Alexandrie. Fiály tohoto typu byly nalezeny při vykopávkách na židovských i pohanských pohřebištích od prvního do počátku třetího století našeho letopočtu.“

„Je záhadou, proč byly fiály umístěny mimo hrobky v Javne, a nikoliv uvnitř, jak bylo obvyklé.“

Ve starověku bylo Yavne jedním z nejdůležitějších měst v jižní pobřežní rovině. V hasmonejském období hrálo důležitou roli v boji mezi makabejskými vojsky a seleukovskou (řeckou) vládou a město je několikrát zmíněno ve spisech historika Josefa.

Ke konci období Druhého chrámu tvořili většinu smíšeného obyvatelstva Yavne Židé. Podle Literatury mudrců raban Jóchanan ben Zakkai před zničením Druhého chrámu uprchl z obléhaného Jeruzaléma a přesvědčil římského císaře Vespasiána, aby mu dovolil obnovit v Yavne sanhedrin. Tehdy rabín ben Zakkai pronesl slavný výrok: „Dejte mi Javne a jeho mudrce.“

V mezidobí mezi Velkým povstáním a povstáním Bar Kochby se Yavne stalo nejdůležitějším židovským duchovním centrem v zemi. Právě v Javne vedl rabín Jóchanan ben Zakkai, později následovaný rabínem Gamlielem, sanhedrin a patriarchát (nesiut), obnovil Tóru v Zemi izraelské a zavedl zákony odpovídající nové realitě bez Chrámu. Lze říci, že základy judaismu, jak jej známe dnes, byly položeny v Javne.

„Skutečné důkazy“

Podle Eliho Eskozida, ředitele Izraelského úřadu pro památky, „je vzrušující vidět starověké zprávy o Sanhedrinu převedené do skutečných důkazů v terénu, s nádobami, zařízeními a budovami. Společně s iniciátory projektu z Izraelského pozemkového úřadu a obce Yavne Izraelský úřad pro starožitnosti zkoumá možnost uchování některých z těchto nálezů a jejich představení široké veřejnosti.“

„Nedávné nálezy se připojují k nálezům z masivní výroby vína z byzantského období, které jsou již určeny ke konzervaci a prohlídce veřejnosti. Izraelský úřad pro památky pokračuje ve vykopávkách a jsme si jisti, že Yavne ještě neřeklo poslední slovo. Kdekoli zde archeologové seškrábnou povrch, narazí na nález národního významu se vším, co k tomu patří.“

30.11.2021 06:15 Daniel Žingor183Zdroj: United with Israel