Praha Jeruzalém

„Něco takového ještě nikdy v celém Izraeli nebylo.“ Těmito slovy zahájila ředitelka „Jeruzalémského muzea biblických zemí“ Amanda Weissová ve středu neobyčejnou výstavu „Kniha knih“. Můžeme zde vidět židovské biblické texty společně s křesťanskými.

Sbírka obsahuje vzácné biblické rukopisy a židovské texty nalezené mimo jiné v 19. století v káhirské genize nebo mezi kumránskými texty v polovině 20. století. V genize uchovávají Židé „svaté“ texty, které obsahují chyby nebo jsou již nepoužitelné. Díky tomu se důležité texty židovské tradice zachovaly po celá staletí. Krom toho však výstava obsahuje i zlomky řeckého překladu Bible, Septuaginty, a raných novozákonních spisů. Návštěvník zde může obdivovat i několik stránek z Bible, kterou vytiskl Gutenberg. Cílem výstavy je vést nás svým vyprávěním po stopách psaného Božího slova a též nám přiblížit židovské kořeny křesťanství.

„Je velice vhodné, že se výstava těchto textů poprvé koná právě v Jeruzalémě, pouze několik metrů od dějišť většiny událostí, o nichž Bible podává zprávu,“ říká paní Weissová s radostí. Všichni, kdo se na tvorbě výstavy podíleli, se ji podle jejích slov s nesmírným úsilím vynasnažili uspořádat tak, aby se setkala se stejně velkým zájmem jak židovských, tak i křesťanských návštěvníků.

Texty, jejichž počet přesahuje dvě stě kusů, dodali soukromí majitelé, muzea i organizace. Většinou exponátů do sbírky přispěl americký podnikatel Steve Green, který jako křesťan věří, že Bůh svěřil své slovo Židům a že s příběhem o tom, včetně věrnosti, s níž je Židé přes celá staletí zachovali, je třeba seznámit veřejnost. Proto začala jeho rodina před čtyřiadvaceti lety sbírat rukopisy židovsko-křesťanských textů. „Máme obdobné poslání jako ?Jeruzalémské muzeum biblických zemí‘. Chceme lidem umožnit, aby se důvěrně seznámili s Božím slovem, které nám předala židovská tradice. Čím více lidí toto Slovo pozná, tím lépe.“ A podnikatel dodal: „Křesťanství má židovské kořeny – to má výstava ukázat s plnou jasností.“

Stěny i podlahu výstavy zdobí biblické výtisky v mnoha jazycích, které mají ukázat, jak dalekosáhlého rozšíření dosáhlo Boží slovo během staletí a jak veliký byl v celosvětovém měřítku jeho utvářející vliv. Na rekonstruovaném Gutenbergově tiskařském lisu si návštěvníci mohou vytisknout latinský text z 2. knihy Samuelovy, kap. 2. U východu z výstavy lze na stěně spatřit velký hebrejský tisk tzv. áronovského požehnání z Nu 6,24-26: „Ať ti Hospodin žehná a chrání tě! Ať nad tebou Hospodin rozjasní svou tvář a je ti milostiv! Ať k tobě Hospodin pozvedne svou tvář a zahrne tě pokojem!“ [Český studijní překlad.]

Výstavu je možno v Jeruzalémě navštívit do dubna, než se texty přestěhují, aby je mohli vidět i ve Vatikánu. Poté už se zájemce o tyto drahocenné rukopisy bude muset za nimi vydat do Washingtonu, neboť zde je bude možno v budoucnosti vidět jako stálou výstavu.

13.11.2013 00:00 43Zdroj: Křesťanský mediální svaz KEP