Praha Jeruzalém

12. 08. 2022 21:30 – 21. 08. 2022 22:20

Starověký Izrael byl popisován jako země rozkládající se mezi Dan na severu a Beer Šebou na jihu. Celá oblast je doslova prošpikována historickými a přírodními skvosty, které určitě stojí za shlédnutí. K tomu se koupat ve třech mořích a užívat si léta!

Nabízíme Vám poznávací zájezd, ve kterém projedeme toto území křížem krážem a ukážeme si nejen nejdůležitější  místa připomínající tehdejší říši, ale i řadu méně známých, nicméně stejně zajímavých lokalit, připomínajících historii této země od starověku až po dnešní moderní stát Izrael. Kromě toho uvidíme krásné přírodní scenérie, vykoupáme se ve Středozemním, Mrtvém i Galilejském moři. Nezapomenutelnou atmosféru Galilejského moře prožijeme také z paluby rybářských loděk, které jako by z oka vypadly těm na kterých se zde plavíval Ježíš a jeho učedníci. To vše pod vedením zkušeného průvodce a znalce Izraele,
s ubytováním v příjemných hotelích a pohodlným cestováním v klimatizovaném autobusu.

Termín: 12.–21. srpna 2022 – 9 pobytových dnů v Izraeli

Celková cena (vč. leteckých tax a příplatků):  26.980,- Kč + 140 USD

Cena zahrnuje:

leteckou dopravu z Prahy do Tel Avivu a zpět včetně leteckých tax a poplatků
dopravu po Izraeli moderním klimatizovaným autobusem
8× ubytování ve *** hotelu s polopenzí (snídaně, večeře)
plavbu lodí po Galilejském moři
komplexní služby česky mluvícího vedoucího zájezdu

Cena nezahrnuje:

spropitné a vstupné na navštívená místa dle programu – celkem 140 USD (platí se až v Izraeli)
poplatek za vstupní PCR test na letišti v Tel Avivu (pokud bude v termínu zájezdu vyžadován)

Důležité upozornění: Cena zájezdu je garantována v případě, že měsíc před odletem nepřesáhne kurz USD vůči Kč hranici 24 Kč/USD. V opačném případě bude nutné cenu zájezdu navýšit úměrně k nárůstu ceny USD.

Přihlášky a další informace:

Olivetour Agency                                        info@olivetour.cz

www.olivetour.cz                                         tel. +420 722305735                                  

Zájezd je organizován ve spolupráci s naší partnerskou cestovní kanceláří Bethlehem Star Tours, která zajišťuje ubytování, dopravu i ostatní služby v Izraeli.

Postup přihlášení: napsat emailem na výše uvedenou adresu nebo zavolat telefonem na některé z výše uvedených čísel, a následně Vám bude zaslána e–mailem nebo poštou Cestovní smlouva a Pokyny k přihlášení. Vyplněnou Cestovní smlouvu odeslat poštou a zároveň zaplatit zálohu 10.000,- Kč na účet uvedený v Pokynech. Při platbě je variabilním symbolem číslo zájezdu uvedené na smlouvě a specifickým symbolem rodné číslo plátce (slouží
k identifikaci platby). Po zaregistrování platby dostanete potvrzenou kopii Cestovní smlouvy a další pokyny
k zájezdu.

Denní program zájezdu do Izraele ve dnech 12.–21. 8. 2022

pátek 12. 8. Odlet do Izraele

večerní sraz na letišti v Praze ve 21.30, odbavení, odlet do Izraele ve 23.45

sobota 13. 8. Přílet do Izraele, Jaffa, Cesarea, koupání ve Středozemním moři, Tel Jizreel, Tiberias

Přílet do Izraele v 04.35, po odbavení nás autobus odveze do Jaffy. Prohlídka ztichlého centra tohoto starověkého přístavního města při východu slunce je krásným zážitkem. Odtud  vyrazíme směrem na sever k Cesareji Přímořské, ležící na břehu Středozemního moře. Zde si prohlédneme starověký akvadukt, který napájel toto město vodou z hor a vykoupeme se na přilehlé pláži. Projedeme dolinou Armageddon a zastavíme se v kibucu Sarid, který založili přistěhovalci z Československa. Prohlédneme si místní Masarykův les a třeba si dáme i něco dobrého k jídlu. Další zastávkou bude Tel Jizreel, pozůstatky královského města, zmiňovaného již v Bibli. Navečer dorazíme do Tiberias, kde se ubytujeme, navečeříme a čeká nás zasloužený nocleh.

Neděle 14. 8. Arbel, Tel Dan, prameny Jordánu, podhůří Hermonu a Golanské výšiny

Po dobré snídani vyjedeme autobusem na horu Arbel – nejvyšší bod v okolí Tiberias s dech beroucím výhledem na Galilejské moře, Golanské výšiny a severní Galileu. Odtud vyrazíme do Tel Danu – nejsevernější výspy současného i starověkého Izraele. Navštívíme prameniště řeky Jordán i starověké izraelské obětiště v podhůří horského masívu Hermon. Nedaleko odtud si prohlédneme biblickou Cesareu Filipovu a pohanskou svatyni u pramene Banyias. Poté vyjedeme na známé Golanské výšiny a projedeme se po legendární horské silni ci č. 98 s krásnými výhledy do okolí a na místní přírodu, Zastavíme se na vrcholku hory Bental, kde se v roce 1973 bojovalo o budoucnost Izraele a podíváme se odtud na nedalekou hranici se Sýrií. Po návratu na hotel se dobře navečeříme a příjemně vyspíme.

pondělí 15. 8. Safed, koupání v Galilejském moři

Hned ráno vyrazíme do Safedu – jednoho z posvátných měst judaismu. Je to romantické pitoreskní městečko s úchvatnými výhledy, útočiště židovské komunity ve středověku, ale má i zajímavou novodobou historii. Prohlédneme si klikaté uličky, ve kterých tvoří židovští umělci, navštívíme některou z místních středověkých synagog a u památníku děla Davidky si připomeneme hrdinskou obranu židovské čtvrti v roce 1948. Před polednem se vrátíme ke Galilejskému moři, zájemci budou moci poobědvat místní specialitu – rybu svatého Petra – v tradiční úpravě z biblických dob a budeme mít dosti času na koupání. Odpoledne si prohlédneme vykopávky starověkého biblického města Kafarnaum – dlouhodobého působiště Ježíše Krista, místo mnoha jeho zázraků a znamení. Také se zastavíme v Magdale a ukážeme si nedávno objevenou synagogu z doby Ježíšovy, která se našla v autentickém stavu. V podvečer  nás čeká zlatý bod dnešního programu – plavba po Galilejském moři v dřevěné rybářské lodi. Dobrá košer večeře bude závěrečnou tečkou za krásným dnem.

úterý 16. 8. Odjezd na jih, koupání v Gan HaShlosha, řeka Jordán, Jericho, Olivová hora, Betlém

Snídaní se rozloučíme s naším hotelem a vyrazíme na jih. První zastávkou bude mošav Tamar B´Kfar – kde se seznámíme s inspirativním příběhem pionýrské rodiny Schneidmannů a jejich farmy na pobřeží Galilejského moře. Další zastávka bude v přírodní  rezervaci Gan HaShlosha, kde se vykoupeme jezírkách s průzračně čistou vodou. Zastavíme se u řeky Jordánu na místě zvaném Qasr Al Yahúd – jedná se o autentické místo, kde křtil Jan Křtitel. Odpolednese podíváme do biblického města Jericha, nejstaršího a nejníže položeného města na Zemi. Navečer vyjedeme na Olivovou horu, odkud je nejhezčí panoramatický výhled na Jeruzalém. Poté již dorazíme na hotel v Betlémě, ubytujeme se, povečeříme a zaslouženě vyspíme.

Středa 17. 8. Jeruzalém – město velkého Krále

Po snídani začneme dnešní prohlídku Jeruzaléma na hoře Sion. Pokračujeme do židovské čtvrti Starého města,  prohlédneme si vykopávky původních hradeb z doby krále Chizkiáše a zajímavosti, mezi kterými nebude chybět ani známá Zeď nářků – nejsvětější místo židovství. Odtud projdeme křesťanskou čtvrtí do centra Starého města, kde si prohlédneme další z místních pamětihodností a podíváme se také na provoz na jeruzalémských střechách, což je zajímavý místní fenomén. Určitě se najde také dost času na osobní volno, které můžete využít třeba prozkoumáváním klikatých uliček Starého města, nebo si dát výbornou arabskou kávu v některé z mnoha pouličních kavárniček a pozorovat kypící život okolo. Večer se vrátíme do Betléma na náš hotel, kde nás již bude čekat večeře a odpočinek.

čtvrtek 18. 8. Starozákonní okolí Jeruzaléma, Ráchelina hrobka, Nabi Samuel, Bét El, Gibea, Gibeon

Dnes nás čekají zajímavá místa především starozákonní historie. Nejprve to bude místo, kde je na okraji Betléma pohřbena Ráchel. Následovat bude místo Nabi Samuel nad Jeruzalémem. Zde je hrobka proroka Samuele a je odtud krásný výhled. Potom se podíváme do Bét El, na místo, kde přenocoval Jákob na útěku před Ezauem. Následovat budou další SZ zajímavosti v okolí Jeruzaléma jako například Gibea, odkud pocházel král Saul nebo Gibeon, kde stávala izraelská svatyně ještě za krále Šlomouna. Večer se opět vrátíme na hotel k večeři a odpočinku.

pátek 19. 8. Beer Ševa, Tel Arad, koupání v Mrtvém moři

Po snídani vyrazíme k hlavnímu městu Negevské pouště – Beer Ševě. Navštívíme toto místo spojené s pobytem praotce Abrahama před 4.000 lety a prohlédneme si i Abrahamovu studnu a místní důmyslný systém zásobování vodou. Odtud se přesuneme do starověké pouštní pevnosti Tel Arad, významné památce z doby Kanánců a izraelských králů. Odpoledne přejedeme k jižní části Mrtvého moře – nejníže položeného místa na Zemi (-420 m) – a položíme se do vln, kde není možné se potopit. Večer se vrátíme opět do Betléma na výbornou večeři, po ní nás čeká balení a poslední nocleh.

sobota 20. 8. Jeruzalém, Betlém

Ráno zahájíme vzpomínkou na krále Heroda a podíváme se na místo, kde nechal vybudovat hrobky své rodiny.  Potom se podíváme do jednoho z místních muzejí na model Jeruzaléma z biblických dob. Projdeme Starým městem k Damašské bráně a za ní navštívíme Zahradní hrob – místo, kde byl podle některých zdrojů ukřižován a pohřben Ježíš Kristus. Odpoledne se přesuneme do Betléma, kde si prohlédneme místa spojená s narozením Ježíše Krista. Po návratu na hotel nás bude čekat dobrá večeře a zasloužený odpočinek.

neděle 21. 8. Tel Aviv, koupání ve Středozemním moři a návrat do ČR

Poslední snídaně a odjezd z hotelu do Tel Avivu, kde bude příležitost ke koupání ve Středozemním moři na příjemné městské pláži a také k utracení posledních šekelů na známém tržišti HaCarmel. Okolo 15.30 transfer na letiště, odbavení, odlet  v 19.15 hod.  přílet do Prahy ve 22.20 hod. místního času.

18.07.2022 05:33 Radek Hejtet556Zdroj: Redakce Israel.cz

Klíčová slova