Praha Jeruzalém

7. 10. 2022 23:45 – 16. 10. 2022 21:30

Nabízíme Vám nejen nadstandardní poznávací zájezd do mimořádné země, ale zároveň ochutnáme zcela zvláštní atmosféru jednoho z nejvýznamnějších židovských svátků – Svátků stánků. Po celém Izraeli vyrostou jako houby po dešti tzv. sukky – stánky, pod kterými izraelské rodiny slaví tento týdenní svátek. Pouze během tohoto jediného týdne v roce můžete spatřit ortodoxní Židy s tradičními lulavy a etrogy (ratolestmi a plody připomínajícími vstup do zaslíbené země). Jedním z vrcholů zájezdu bude účast na Jeruzalémském pochodu, který je každoročně největší veřejnou akcí pořádanou v Jeruzalémě.

Na oslavu tohoto svátku jsme i my připravili bohatou nabídku míst, jejichž návštěva je sama o sobě svátkem. Jedná se především o Tel Salem, Gilgál, Gibeu, Gibeon, Bét El, ale samozřejmě uvidíme i  Jeruzalém, Betlém, Tiberias, Kafarnaum  a mnoho dalších historických a geografických zajímavostí. Bude možné se vykoupat ve třech ze 4 izraelských moří – Středozemním, Galilejském a Mrtvém moři, vychutnáte si také atmosféru Galilejského moře z paluby dřevěné lodi a doslova si osaháte mnoho míst popsaných v Bibli i dalších historických pramenech. Na některá z těchto míst dosud běžné zájezdy nejezdily. To vše za doprovodu zkušeného průvodce a znalce izraelské historie i současnosti.

Termín: 7.–16. října 2022

Celková cena: 28.490,- Kč + 150 USD

 

Cena zahrnuje:

– leteckou dopravu z Prahy do Tel Avivu a zpět včetně leteckých tax a poplatků

– dopravu po Izraeli moderním klimatizovaným autokarem

– 8× ubytování ve *** hotelu s polopenzí (snídaně, večeře)

– komplexní služby česky mluvícího vedoucího zájezdu

– plavbu lodí po Galilejském moři

Cena nezahrnuje:

– spropitné a vstupné na společně navštívená místa – celkem 150 USD (platí se až v Izraeli) a obsahuje i poplatek za účast na pochodu během svátku stánků)

Důležité upozornění: Cena zájezdu je garantována v případě, že měsíc před odletem nepřesáhne kurz USD vůči Kč hranici 24 Kč/USD. V opačném případě bude nutné cenu zájezdu navýšit úměrně k nárůstu ceny USD.

Přihlášky a další informace:

Olivecom s.r.o.                                     info@olivetour.cz

www.olivetour.cz                                  tel. +420 722305735, +420 721701166

                                   

Postup přihlášení: napsat emailem na výše uvedenou adresu nebo zavolat telefonem na uvedené číslo, a následně Vám bude zaslána e–mailem nebo poštou Cestovní smlouva. Vyplněnou Cestovní smlouvu odeslat poštou a zároveň zaplatit zálohu 10.000,- Kč na účet uvedený v Pokynech. Při platbě je variabilním symbolem číslo zájezdu uvedené na smlouvě a specifickým symbolem rodné číslo plátce (slouží k identifikaci platby). Po uhrazení zálohy obdržíte potvrzenou kopii smlouvy a další pokyny k zájezdu.

 

Denní program v Izraeli ve dnech 7.–16. října 2022

 

Pátek 7. 10. Odlet do Izraele

sraz všech účastníků na ruzyňském letišti ve 21.30 hod. v odletové hale SEVER-TERMINÁL 1 u hlavní informační tabule, vlastní odlet je v 23.45 hod.

 

Sobota 8. 10. Jaffa, Caesarea, Sarid, Tel Jizreel, Tiberias

přílet do Tel Avivu ve 04.35 místního času, po odbavení odjedeme do centra staré Jaffy (biblického Joppe), jednoho z nejstarších přístavů v Izraeli, ranní prohlídka ztichlého města při východu slunce je krásným zážitkem. Další zastávkou při cestě na sever bude významné starověké město Cesarea Přímořská, kde strávil apoštol Pavel dva roky a odkud odplul do Říma. Po prohlídce monumentálních vykopávek se na místní pláži budeme moci osvěžit ve vlnách Středozemního moře.  Na oběd se zastavíme v kibucu Sarid, který uchovává.památku židovských zakladatelů z bývalého Československa a prohlédneme si nedávno obnovený Masarykův les. Odtud zamíříme na Tel Jizreel – vykopávky královského města, zmiňovaného již v Bibli. Navečer dorazíme do lázeňského města Tiberias, kde se ubytujeme, výborně navečeříme a po dlouhé cestě i dobře vyspíme.

 

Neděle 9. 10. Chacor, Tel Dan, Hermon, Údolí slz

Po snídani vyrazíme směrem na sever Izraele. První zastávkou bude Chacor – významné starověké město v Chulské dolině, které je vícekrát zmiňováno v Bibli.. Další zastávkou bude Tel Dan – nejsevernější výspa současného i starověkého Izraele. Navštívíme prameniště řeky Jordán i starověkou izraelskou svatyni a obětiště v podhůří horského masívu Hermon. Vyjedeme také výše do Hermonského pohoří a budeme se kochat krásou místních výhledů. Na oběd se zastavíme u místních obyvatel – pohostinných Drúzů a řekneme si něco o jejich kultuře, dějinách i náboženství. Odpoledne se podíváme na místo nazývané Údolí slz, kde v roce 1973 hrstka izraelských tanků svedla vítěznou bitvu s obrovskou syrskou přesilou a zachránila tím celý Izrael. Projedeme Golanskými výšinami a vrátíme se zpět do Tiberias k večeři a odpočinku

 

Pondělí 10. 10. Galilejské moře a okolí – Magdala, Hora Blahoslavenství, Tabgha, Kafarnaum

Jako první dnes navštívíme Magdalu s její krásnou synagogou z doby Ježíšovy. Další zastávkou bude Hora Blahoslavenství, kde zaznělo známé kázání na hoře. Pod ní je místo zvané Tabgha, na kterém došlo k známému zázračnému rozmnožení chleba a ryb. V poledne bude možnost se vykoupat v Galilejském moři, a zájemci budou moci poobědvat místní specialitu – rybu Svatého Petra – v tradiční úpravě z biblických dob. Odpoledne si prohlédneme vykopávky starověkého biblického města Kafarnaum – dlouhodobého působiště Ježíše Krista, místo mnoha jeho zázraků a znamení. Navečer nás čeká zlatý bod dnešního programu – podvečerní plavba po Galilejském jezeře a po ní návrat na hotel, výborná večeře a nocleh.  

 

Úterý 11. 10. Tamar B´Kfar, Tel Salem, Sde Eliahu, Betlém

Snídaní se rozloučíme s naším hotelem a vyrazíme na jih do Judska. Nejprve se zastavíme v mošavu (rodinné farmě) Tamar B´Kfar nedaleko jižního cípu Galilejského moře. Seznámíme se s velice zajímavým příběhem rodiny Schneidmannů a jejich osídlování Izraele počátkem 20. století. Další zastávkou bude Tel Salem. Jedná se o téměř neznámé, ale mimořádné místo, kde stále ještě probíhají archeologické vykopávky. Je zmiňováno 1× ve Starém a 1× v Novém Zákoně, pokaždé ve velmi překvapivých souvislostech. Více si povíme až na místě, ale bude to stát za to. Následovat bude exkurze v nedalekém kibucu Sde Eliahu, kde se věnují na špičkové úrovni výzkumu a zavádění biotechnologií v zemědělství. Jejich produkty jsou rozšížené v celém světě (i u nás). Poté projedeme údolím Jordánu na místo zvané Gilgál, kde si vysvětlíme, jak to s tím biblickým Gilgálem vlastně je a že nebyl jediný. Večer dorazíme do Betléma, kde se ubytujeme, navečeříme a uložíme ke spánku.

 

Středa 12. 10. Jeruzalém ze zlata

Po ranní snídani vyjedeme na vrcholek Olivové hory se známým panoramatickým výhledem na Jeruzalém. Dále navštívíme Zahradní hrob – jedno z míst, kde je možné, že byl ukřižován a pohřben Ježíš Kristus. Projdeme Damašskou branou do centra Starého města  – kde nám nesmějí uniknout zejména pamětihodnosti židovské čtvrti, mezi kterými nebude samozřejmě chybět Zeď nářků. V místním muzeu si také prohlédneme model Jeruzaléma v novozákonní době.

Budeme mít i osobní volno, které je možné využít k nákupům nebo k osobnímu poznávání zákoutí jeruzalémského Starého města. Na hotel se vrátíme až k večeři a po ní už budeme odpočívat.

 

Čtvrtek 13. 10. Jeruzalém – město velkého Krále

Ráno navštívíme Ein Kerem – rodiště Jana Křtitele. Poté zamíříme do známého jeruzalémského památníku Jad Vashem. Okolo poledne si prohlédneme vyhlášené tržiště Machane Jehuda a využijeme tuto dobu i k nějakému jídlu.Následovat bude přesun do parku Sacher, kde se v rámci oslav Svátku Stánků (Sukkót) připojíme k Jeruzalémskému pochodu – jedné z největších a nejhezčích jeruzalémských akcí se zcela výjimečnou atmosférou. Po skončení se vrátíme zpět na hotel k večeři a noclehu.

 

Pátek 14. 10. Okolí Jeruzaléma – Gibea, Nábí Samuel, Gibeon, Bét El, Betlém

Většinu dnešního dne věnujeme především starozákonním místům v okolí Jeruzaléma. Začneme vrcholkem Tel Al Ful, na kterém stávala Gibea Benjamínova – město odkud pocházel král Saul a odkud vládl Izraeli. Poté se přesuneme na vrchol Nábí Samuel, kde se nachází hrob proroka Samuele a odkud je krásný výhled do celého okolí. Nedaleko odtud navštívíme místo, kde stávala svatyně v Gibeonu a ukážeme si pozůstatky z té doby. Další zastávkou bude Bét El –  místo, které již od dob Abrahamových hrálo významnou roli v izraelských dějinách. Navečer se vrátíme do Betléma a prohlédneme si místa spojená s narozením Ježíše Krista. Na hotelu nás bude čekat bohatá večeře a opět zasloužený nocleh.

 

Sobota 15. 10. Wadi Qelt, Jericho, Mrtvé moře

Po dobré snídani vyrazíme do judské pouště. Projdeme částí známého Údolí smrti (Wadi Qelt) až do Jericha. Již samotná procházka údolím okolo starobylého horského kláštěra sv. Jiří je krásným zážitkem. Ukážeme si také zimní palác krále Heroda a místo, kde stávaly paláce jeho synů. V Jerichu je řada dalších zajímavých starověkých míst, která navštívíme – vždyť se jedná o dost možná nejstarší město na světe. Odpoledne přejedeme k Mrtvému moři – nejníže položenému místu na Zemi (-420 m) – a položíme se do vln, kde není možné se potopit. Jedná se o mimořádný zážitek i pro neplavce, protože solí nasycená voda Vás nese jako korkovou zátku. Večer se vrátíme opět do Betléma na výbornou večeři, po ní nás čeká balení a poslední nocleh.

 

Neděle 16. 10. Vše krásné někdy končí – Tel Aviv a odlet do ČR

Po snídani vyrazíme směrem na západ do Tel Avivu, kde nás čeká volný program s bohatou nabídkou muzeí, galerií a také možnost koupání ve Středozemním moři na příjemné městské pláži u centra města. Okolo 14 hodiny odjedeme na letiště v Tel Avivu, kde nás čeká obvyklý odbavovací maraton, poté odlet v 18.25 hod., přílet do Prahy ve 21.30 hod. místního času.

09.08.2022 15:20 Radek Hejtet332Zdroj: Redakce Israel.cz

Klíčová slova